www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
TUF:s årsmöte 13.02.1927
Skrivet av Öb   
2005-08-15 12:18

TUF:s årsmöte 13.02.1927


Terjärv Ungdomsförening höll sitt årsmöte söndagen den 13 febr.

Till ordförande för mötet valdes Fride Sandberg, till sekreterare Artur Granö. Års- och kassaberättelserna upplästes och godkän­des, varvid styrelsen och kassören beviljades full decharge.

Till ordförande för det komman­de året i st.f. Fride Sandberg, som icke längre sade sig ha tid, valdes Artur Granö.

I styrelsen invaldes Fride Sand­berg, Hugo Granö, Allan Timmer­backa, Alex. Forsen, Fride Tim­merbacka, Verner Österbacka, Elis Sandvik, Fride Sågfors, Ellen Gran­holm, Vendla Storbacka, Viola Hansson och Cecilia Englund.

Till kretsföreståndare för respek­tive kretsar valdes. Kolam: Tyra Knutar, Fride Kolam; Hästbacka: Cecilia Englund, Fride Såg­fors; Kyrkoby: Viola Hansson, Fride Timmerbacka; Kortjärvi: Elin Rumbacka, Elis Sandvik; Småbönders: Anna Storbacka, Verner Österbacka.

I redaktionen för föreningens handskrivna tidning »Knoppen» valdes: Uno Ahlbäck, Artur Granö, Viola Hansson, Verner Österbacka, Eva Jansson, suppleanter: Fride Sandberg och Fride Sågfors.

I dramatiska sektionen valdes: Allan Timmerbacka, Fride Tim­merbacka, Hjördis Forsen, Viola Hansson och Artur Grunö.

Till ordningsmän valdes August Timmerbacka, Fride Timmerbacka och M. L. Lillvik.

Biljettförsäljare: Runar Gran­holm, Felix Forsen, Arne Björk, Uno Sandelin, Henry Furu och Edvin Videskog.

Arbetskommittén: Elin Sunde, Nanny Timmerbacka, Ellen Granholm, August Timmerbacka, Felix Forsen, Edvin Granbacka och Paul Skullbacka.

För buffetten valdes : Runar Tim­merbacka, Paul Forsen, Uno Granbacka, Teodor Forsander. Servererskor: Inge Ahlbäck, Ellen Gran­holm, Aina Byskata, Lea Gran­holm, Adéle Björk och Maria Skullbacka.

För skötande av föreningens bibliotek valdes följande personer, som ålades att omhänderhava bib­lioteket en månad i sänder och hålla det öppet två gånger i vec­kan, tisdag och lördag, vintertid från kl. 7—9 e. m. samt sommar från kl. 8—10 e. m., februari: Viola Hansson, mars: Fride Sand­berg, april: Martin Gistö, maj: Artur Granö, juni: Felix Forsen, juli: Greta Holmberg, augusti: Allan Timmerbacka, september: Tyko Fors, oktober: Arne Björk, novem­ber: Inge Björk, december: Runar Timmerbacka, januari: Paul Skull­backa. Beslöts att inköpa ett bok­skåp till biblioteket. Vidare gavs styrelsen i uppdrag att till kom­munen försälja det vid småskolan befintliga föreningen tillhöriga skolskåpet.

För upphjälpande av föreningens ekonomi överenskoms att i varje by bilda »arbetsföreningar» och sedan meddels auktion försälja de produkter, som frambragts. Att sammankalla och leda arbetet i de skilda byarna valdes, Kolamby: Ingrid Flöjt, Fride Kolam; Hästbackaby; Edit Smedjebacka, Edor Forsberg; Kyrkoby: Viola Hansson, Artur Granö och Fride Timmer­backa: Lyttsbacka: Felix Forsen, Martin Gistö; Högnabba: Etel Skog, Edvin Högnabba; Kortjärvi: Elin Rumbacka, Otto Österbacka.

Senare sammanträdde styrelsen och valde inom sig till viceordf, Verner Österbacka, till sekreterare Viola Hansson och till vice sekr. Hugo Granö. Till kassör återval­des Alex. Forsen.

 

Öb 11.03.1927

 
 
Top! Top!