www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Öb skrev 01.10.1926
Skrivet av Öb   
2005-08-15 12:33

Teerijärvi.


Vid kommunalfullmäktiges samman­träde den 25 sept. behandlade bl. a. följande ärende:

Som första fråga upptogs, att besluta i bordlagda frågan om tecknande av plats i Österbottens Svenska distriktssinnessjukhus och beslöt fullmäktige efter en längre diskussion, att teckna en plats detsamma. Till kommnnalnämndsordförande valdes i stället för den avgångna som undanbett sig återval A. E. Sandvik. Som ledamöter i kommunalnämnden för de i tur avgående valdes Emil Smedjebacka och Karl Furu. I taxeringsnämnden valdes för Hästbackaby : Artur Nygård, Fride Kolam och Väinö Åsvik; för Kortjärvi: Felix Öster­backa, Bertel Furu och Viktor Wistbacka; för Kyrkoby: A. E. Sandvik, M. L. Forsen, Viktor Särs och Leander Granö. Som prövningsnämnd fungerar fullmäk­tige. I förmyndarnämnden i stället för den i tur avgående led. valdes Edvard Storbacka. I nykterhets­nämnden valdes: Fride Sandberg, Elis Granholm, Artur Knutar, Evald Smedjebacka och Oskar Hässjebacka; Kontrollanterna återvaldes. I skogsnämnden invaldes: Axel Bexar, Alfred Dahlvik och Otto Wiik med Joel Sågfors, Oskar Furu och Karl Hansson som supp­leanter.

I folkskoledirektionerna återvaldes för Hästbacka: Viktor Smedjebacka och Gustav From; för Kolam: Ture och Albert Knu­tar samt nyvaldes Artur Knutar; Högnabba: Karl Långbacka och Alfred Dahlvik; Kortjärvi: Villiam Bordbacka och Grannabba; Små­bönders: Alfr. Manderbacka och J. O. Granvik samt för Kyrkoby: M. L. Forsen och A. E. Sandvik samtliga suppleanter återvaldes. Till godemän vid lantmäteriförrättningar återvaldes: Joel Sågfors, Axel Bexar, Alfr. Dahlvik, Alfr. Manderbacka, Alex. Forsen samt nyvaldes Emil Byström. I anled­ning av Kommunalförbundets skri­velse att kommunen skulle sända ombud till Finlands Svenska Lands­kommuners förbunds konstitueran­de sammanträde i Helsingfors den 23 okt. valdes riksdagsman J. E. Hästbacka att representera sock­nen. Åt kommunalfullmäktiges ordförande för begagnande av egen telefon i kommunens tjänst; be­viljades ett bidrag för detta år av 200 mk. Protokollet upplästes vid sammanträdets slut samt med­delades, då även besvärsanvisning.

—rs.

 

Stortravare ur tiden. Den i travsportskretsar väl kända stortravaren »Klemo» dog för någon vecka till­baka i Teerijärvi. Dödsorsaken konstateras av tillkallad veterinär vara tarmvred och bukhinneinflammation. Åldern var 19 år.

»Klemo», vilken som ung ägdes av affärsmannen Karl Björk från Teerijärvi försåldes av denna för det i normal tid höga priset 11,000 mk, och har sedan dess bytt ägare ett par gånger varvid den betin­gat sig ett pris varierande emellan 50—60,000 mk.

Hos sin nästsista ägare Eemeli Poukka har den erhållit sin bästa tid å 2,000 mtr 3 min. 14 sek., då körd av Poukkas fru.

Klemo har inalles erövrat ett 100-tal första pris förutom lägre så­dana.

 

Öb 01.10.1926

 
 
Top! Top!