www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Kortbrev från Teerijärvi
Skrivet av Öb   
2005-08-15 12:49

Teerijärvi.

 

Kortbrev från Teerijärvi.

 

Kyrkans i Teerijärvi 150-årsfest förra torsdags hade samlat stora folkskaror från när och fjärran. Klockan 8 på morg. efter det högtidsdagen ringts in, spelades från klocktornet av ortens horn­septett »Vår Gud är oss en väldig borg» jämte några andra koraler under vars toner skaror uppgående till cirka 1,500 personer samlades i templet sålänge utrymme fanns; de övriga sökte sig platser i det gröna utanför öppnade kyrkofön­ster, för att kunna höra och följa med festgudstjänsten.

Efter det ingångspsalmen av­sjungits, framträdde på altaret i mässkrud domkapitelsassessor Häll­ström och prosten K. J. Berg, vilka förrättade altartjänsten. Mässorna utfördes av en tillfällig, till omkr. 60 personer uppgående sångkör. Festen erhöll sin fulla stämning efter det biskop von Bonsdorff steg i predikstolen. Texten, som för 150 år sedan vid kyrkans invigning utgjort ledning för predikan, upplästes och ofri­villigt förflyttades tanken tillbaka till den tid, då folkskaror liksom nu samlats i den då nyuppförda tempelbyggnaden för att första gången på denna plats frambära sitt tack till den Livets Herre, åt vilken de ville överlämna sin kyrka: »Vår Frälsares Jesu Kristi kyrka i Teerijärvi». Texten var liknelsen om det förlorade fåret och den borttappade    penningen (Luk. 15: 1—10.)    I talet berördes den sanna glädjen, herdeglädjen såsom den renaste på jorden. Efter predikan sjöngs »I himlar sjungen den eviges ära», varefter sedvanlig avslutning vid altaret förrättades.

Kl. 2 samlades folkskaran åter i kyrkan, varvid ett mäktigt och gripande tal hölls av församlingens förre kyrkoherde, prosten Ernst Appelberg. Efter det en solosång med violin- och orgelackompagement utförts, redogjorde församl n.v. kyrkoherde för de skiftande öden vår kyrka genomgått under dessa 150 år, varefter kören utförde »Fädernas kyrka i fädrens land».

Senare på eftermiddagen samla­des festdeltagarna ute på försam­lingens kyrkogård, varvid prosten K. J. Berg i ett välformat tal förde tankarna till de här vilande avlidna, och slutade med en uppmaning till de omkringstående att vörda fädrens minne och efterfölja deras tro.

Avslutningsgudstjänsten hölls i kyrkan kl. 7 på kvällen, varvid kyrkoherde Sivenius och domkapitelsassessor Hällström talade, den förra uppmanande till flitigt kyrkobesök, den senare till enighet i Guds rikes arbete. Biskop von Bonsdorff avslutade från altaret festdagen med uppmaning till tack och lov till den Herre som leder folkens öden. 

Skarorna skingrades i känsla av att en på välsignelse rik märkesdag hade gått till ända.

Följande dag hade biskopen sammankallat kristliga ungdomsföreningens stvrelse och senare kyrkorådet till överläggning, varvid församlingens inre angelägeheter behandlades.

 

Öb 10.07.1925

 
 
Top! Top!