www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Så skrev Öb 28.03.1933
Skrivet av Öb   
2005-09-10 08:59

Terjärv.

 

Kommunalfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde den 23 dennes bl. a. anmärkningarna gjorda mot årets taxe­ring. Inalles 28 särskilda personer anhöllo om sänkning av skattöresbeloppen. Av dessa beviljades 15 personer äskad lindring med sammanlagt 507 skattören.

Skattörets storlek fastställdes till Fmk 5:—.

Att underteckna skrivelse med anhål­lan till statsrådet om bidrag till Sven­ska Österbottens tuberkulossjukhus valdes kommunalnämndsordf. A. E. Sandvik och fullmäktiges ordf. Viktor Wistbacka.      

En anhållan från Småbönders om att kommunen skulle förskottera diverse synekostnader för strömrensningen däruppe bifölls.

En livsmedelsprisnämnd valdes, be­stående av Viktor Wistbacka ordf, Alfr. Fogelström, Elis Granholm, Teodor Carlsson och Otto Wiik.

Kommunalbiblioteket. Omedelbart ef­ter fullmäktiges sammanträde höll sty­relsen för kommunalbiblioteket årsmö­te. På kommunalfullmäktiges december­stämma beslöts att Ungdomsförenin­gens bibliotek skulle som en deposition ingå i kommunalbiblioteket, varför en ny styrelse utsågs, bestående av 3 med­lemmar från kommunens sida samt lika många från ungdomsföreningen.. Dessa konstituerade sig nu på följande sätt:
N. F. Sandberg ordf., A. E. Sandvik viceordf., Uno Smedjebacka sekr., Hugo Särs kassör, Fride Timmerbacka och Martin Gistö.

Beslöts höja brandförsäkringsbelop­pet till Fmk 20,000: —.

Under 1932 har biblioteket hållits öp­pet för allmänheten 67 gånger. Lån­tagarna voro inalles 208, därav 144 män och 64 kvinnor, varav 53 nya låntagare. Antalet boklån var 1,240, som fördelas på de olika ämnen på följande sätt: Religiös litteratur 34, historia 33, geo­grafi 35, stats- och samhällskunskaps 7, tekniska 18, lantbr. o. ekonomiska 19, naturvetenskap 15 och skönlittr m.m. 1,038. Då biblioteket omfattar endast 450 band, så har varje bok i medeltal blivit utlånad c:a 3 gånger. I bibliote­ket finnas ganska många band kun­skapslitteratur i olika ämnen, vilka nog vore värda att läsas mera än vad som hittills varit fallet. Sedan biblioteken nu blivit förenade finnes det ganska mycket att välja på.

 

Öb 28.03.1933

 

 
 
Top! Top!