www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv-notiser 22.10.1931
Skrivet av M.L.Forsén   
2005-09-10 09:08

Terjärv.

Samkväm. Instundande fredag kl. 1/2 8 e. m. anordna lottorna sam­kväm å Ungdomshemmet, vartill Terjärv-borna mangrant inbjudas. Programmet upptages till stor del av sång och musik. Aftonen lovar att bli en stund av stämning och ve­derkvickelse för både gammal och ung, och det som inte kan sägas i toner, det kommer att sägas i tal, dikt och saga. Också i fråga om dekorationen och serveringen lova lottorna att göra vad i deras förmå­ga står för att aftonen skall bli triv­sam för alla. I gengäld väntas att varje besökare iskall förse sig med ett par stycken lotter från distriktslotteriet, en anmaning som inte blir svår att efterkomma, ty vinstkollek­tionen är synnerligen värdefull. Erhållna vinster kunna sedan utta­gas genom lokalavdelningen.
 
Lytsmossvägen. Nu anser under­tecknad, att det är tid att börja tänka på Lytsmossvägens upparbe­tande, så att icke allt skall bli till noll och av intet värde. Vägen är ju absolut nödvändig för såväl de fär­digt odlade markerna som för de präktiga odlingsbara marker, som ännu äro oodlade; den vore till stor nytta även för våra efterkommande.

Tiden är nog svår och kräver ett ovillkorligt samförstånd för att vår modernäring med framgång skall kunna emotstå lägets påfrestningar. Det gäller därför för var och en att i mån av kraft och förmåga med­verka till att f.d. vägen blir väg ånyo, så att vi icke behöva skaffa oss flygmaskiner för att komma fram till våra marker. Ifall icke enighet och samförståndskänsla i detta nu förefinnes, kan likväl icke företaget förverkligas i höst.

För 20 år tillbaka utstakades vä­gen över mossen till en längd av 5 km., diken bestämdes på vardera sidan; de skulle på samma gång torr­lägga såväl vägen som marken för odlingarna. Mossens hela areal är c. 200 ha, varav redan snart hälften är odlad. Den odlade delen faller emellertid åt sitt öde, ifall icke fö­retaget förverkligas, emedan diken växa igen och skog växer på vägen.

Därför gäller det nu för vederbö­rande jordägare att taga i tu med vägarbetet, så att icke vägen och od­lingarna förfalla till ödemark. Upp till verket, det är ju icke numera så brådskande tid, allt är ju undan både med bärgning och beredning. Visst är det sant, att början är svår. Man kan gå dag efter dag, vecka efter vecka och ämna sig, men att sätta sig i gång är svårt. Kanske saknas självstart eller vad det nu kallas, det som man trycker på för att få maskinen i gång. Det kunde visst vara bra att ha en knapp emellan axlarna att trycka på, så kunde det börja gå, men i detta fall går det nog utan knapp, blott viljan är god. Titta nu på annonsen i da­gens blad och följ sedan med.

 

M. L. Forsén.

Öb 22.10.1931

Senast uppdaterad 2005-09-10 14:09
 
 
Top! Top!