www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Skolundervisning i Terijärvi
Skrivet av Vasabladet   
2005-10-24 14:01
Så skriver Vasabladet
no 9 - 28.02.1857
 
Terijärvi. (Ins.) Insändaren, som nyligen af ärad hand fått sig tillskickadt ett, vid behörig utlyst stämma med Terijärvi kapellboer, hållen af vederbörande presterskap och kronofogde den 13 September sistl. år, fördt protokoll, det han, enligt brefskrifvarens gifna tillåtelse, offentliggöra, har trott sig bereda allmänheten ett nöje genom att meddela de mest framstående punkterna af samma protokoll.

De lyda, som följer:

....."Beträffande dernäst inrättandet af den för församlingen föreslagna skolinrättning, förenade sig kapellboerne dervid om

a) Att sedan församlingens nuvarande klockare afgått, vore det icke, hvarken under en eller, annan förevändning, tillåtet att till klockare antaga någon, som ej tillika aflagt prof på skicklighet som folkskolelärare, hvilka befattningar framdeles inom Terijärvi församling borde vara förenade i en och samma mans hand och utöfning.

b) Såsom tillökning uti klockarns aflöning, som för närvarande uppgår till omkring 21 tunnor spanmål, borde ur magasins*)fonden årligen åt den blifvande klockaren och folkskoleläraren utanordnas tolf tunnor spanmål, hälften råg och hälften korn, hvarigenom aflöningen uppginge till 33 tunnor.

c) För den blifvande folkskoleläraren och klockaren iordningsställer församlingen klockarbohl, der ett större rum för skolan jemväl inredes.

d) Intilldess annan klockare, som tillika vore folkskolelärare, kunde erhållas, äger fattigvårds-direktionen för byalagen antaga lämpliga personer, hvilka ambulatoriskt, emot viss bestämmande aflöning, som likväl sammanräknad ej finge överstiga förenämnde anslag af tolf tunnor spanmål, borde meddela allmogens barn inom byalagen undervisning i bokläsning och kristendomskunskap; och

e) Till dem bland allmogens barn, som för fattigdom äro urståndsatta att hvista antingen undervisningen inom byalagen eller den blivande folkskolan, äger fattigvårdsdirektionen ur magasinfonden reqvirera understöd för deras förseende med uppehälle under skolgången, hvarvid fattigvårdsdirektionen likväl borde iakttaga, att sammanräknade beloppet för året tillsvidare ej finge öfverstiga 14 tunnor 2o kappar spanmål, hvilket belopp tillika med anslaget 12 tunnor för undervisningen utgör två kappars årlig växt af fonden 400 tunnor, som man ansåg, att årligen utan svårighet vore utlånad." ..... Insändaren slutar med den önskan, att de vackra beslut, som vid stämman med Terijärvi kapellboer fattades, måtte medföra hugneliga frukter för framtiden, och att det gifna fördömet måtte mana till efterföljd på andra orter.
 
-g.

*) Ifrågavarande "Låne- och Besparings-magasin" innehåller omkring 800 tunnor spanmål. Ins:s anm.
 
Senast uppdaterad 2005-10-24 14:03
 
 
Top! Top!