www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Öb skrev 21.09.1928
Skrivet av H.S-s.   
2005-12-14 10:53

Terjärv.

 

 

 

Kommunalbiblioteket öppenhålles för allmänheten fr. den 1 okt. varje tisdag och lördag e. m. kl. 7—8.  Då till   biblioteket i år inkommit över  ett 60-tal nya böcker även­som en hel mängd tidskrifter och publikationer, hoppas bibliotekssty­relsen, att kommunens medlemmar och isynnerhet ungdomen utnyttjar de långa höst- och vinterkvällarna med god kunskaps- och förströelseläsning. Vi följa då t.ex. en för­fattare genom Finlands  byggder; vi se dess sjöar och floder, och vi gripas av dess säregna natur. En annan författare för oss till stora upplevelser ända till Afrikas under­bara land. En tredje talar om åker och äng, om husdjur och ladugård o. s. v. Förströelselitteratur finnes som sagt, representerad genom skön­litteratur m.m. Tekniska hjälp­redor finnas likaså för utövare av olika yrken. Ävenså finnas böcker med religiöst innehåll, dock ett få­tal band. Om också biblioteket ännu så länge kan presenteras så­som blott i starten, så må vi hop­pas, att början är god. Framgån­gen och utvecklingsmöjligheten är beroende av läskretsen; ty i den mån biblioteket utnyttjas, hava vi också möjligheter att förstora det­samma, och då bliver det också vad det är ämnat att vara: en kun­skapshärd och en bildningsfaktor. Då lån från biblioteket är av­giftsfritt och med beaktande av ovan påpekade omständigheter, får man väl hoppas, att en vädjan till allmänheten om ett träget och ihär­digt utnyttjande av resurserna icke må klinga förgäves.       

 

 

 

H.S-s.

 

Öb 21.09.1928

 
 
Top! Top!