www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Älvrensning i Terjärv
Skrivet av Öb   
2005-04-15 21:56
Stort älvrensningsföretag i Terjärv m. fl. socknar.

Vasa lantbruksingenjörskontor har i sina planer på genomförande av jordförbättringar nu hunnit så långt, att arbetsprogram och kostnadskalkyler under vårens lopp begynna närma sig sin fullbordan. Enligt vad som erfarits, bebådassänkning av Sääksjärvi och upprensning av Terjärv ås mellersta lopp i Vindala, Vetil .m. fl. socknar. Planen åsyftar årensning från Rekjärv i Terjärv socken uppåt på en sträcka av c:a 40 km. ända till Sääksjärvi i Vindala.

Genom sänkningen uppstår Sääksjärvi 70,88 ha fullt torr, odlingsbar upplandning och 289,47 ha halvtorr upplandningsängsmark. Samtidigt uttorkas runt sjön vattensjuka odlade strandmarker om 94,60 ha.

Genom åns rensning uttorkas vattensjuka strandmarker inalles 870,93 ha, varav 230,24 ha odlad jord, 195,45 ha naturliga ängar och 445,26 ha delvis odiingsbar, delvis för skog lämpad kärrmark.

Företagets hela kostnadsförslag går ut på 2,243,000 mk, varav 313,000 mk beräknats för arbetsledning och redskap samt 1,930,000 mk för egentliga arbetskostnader. Den av företaget härflytande nyttan har beräknats i pengar utgöra 2,610,720 mk. För verkställande av arbetena ha jordägarna i Vindala beslutat begära statsbidrag för hela det belopp,som åtgår till arbetsledning och redskap samt 50 % av de egentliga arbetskostnader  och resten såsom författningsenligt amorterings- lån. Däremot ha jordägarna i Vetil och  Terjärv beslutat anhålla att arbetet på deras område måtte helt utföras på statsverkets bekostnad.

(Öb 20.02.1930)
Senast uppdaterad 2005-05-11 13:17
 
 
Top! Top!