www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv TV 1 rena allvaret - mest på skoj
Skrivet av JT   
2005-10-25 12:20

Terjärv TV 1
rena allvaret - mest på skoj

 

Terjärvborna har tyckt att det kommer för lite svenskspråkigt program i Finlands tv. Om något är dåligt så bör det förbättras, menade två framåtsträvande terjärvbor. Denna mening reali­serades senaste vår — så nu kan man i Terjärv kyrkby se förlängt svenskspråkigt program på egen kanal. Det lokala programmet sänds tisdag­kvällar kl. 18.30—21.00. Männen bakom projek­tet är Elof Granholm och Christer Lundström — Elof som producent och Christer står bakom ka­meran.

Det här är inget skoj, försäkra­de kompanjonerna där de satt på bar Pärlan och ögnade ige­nom tisdagens program. Det är fullaste allvar — men förstås tar vi det mest på skoj. Ja egentligen blev det för mycket skoj så att tittarna inte tog det riktigt på allvar. Så därför har vi nu blivit något allvarligare.

För allvaret i tisdagens sänd­ning stod därför aftonandakt som leddes av kyrkoherden Eigil Granvik. Man siktar också på att televisera en högmässa för sändning i lokal-tv:n. Som stående program har man reportage om olika aktivi­teter i Terjärv. Ibland reser man till och med utanför sprid­ningsområdet för att göra av­slöjande referat från bl.a. trav­tävlingar och Forsbacka-lop­pet. Och naturligtvis ges också nyheter, veckofärska händelser i byarna och kommunen. Och så följer man förstås också upp rikshändelserna när något stort händer i republiken, liksom i tisdagens sändning när förestå­ende presidentval ventilerades.

Dessutom förekommer frå­gesport bland tittarna och vill det sig väl kan också någon vinna pris — såvida prisdonato­rer kan uppbringas.

TV-reklam? Nja, säger Christer. Det beror på. Förstås kan det inte undvikas om någon vill betala reklamen genom att donera priser för frågesporten. Men någon reklam-tv är det in­te fråga om utan rätt och slätt Terjärv TV 1.

Hur skall detta tolkas? Kan man räkna med att också TV 2 kommer? Det får framtiden ut­visa, säger Elof. Men för alla eventualiteter satte vi en etta i programbeteckningen.

Men hur finansierar ni verk­samheten?

— Inte finansierar vi något, säger Christer. Det här är vår hobby och får gå på det konto. Jag har en egen filmkamera, köpt för egna pengar — visser­ligen rätt dyr, kostade flere to­baksaskar. Men eftersom jag fimpat cigaretterna måste jag använda pengarna på ett annat sätt, ett sätt som visserligen inte ger större ekonomisk utdelning än de som jag brände upp men som ger mig större glädje.

Och att prata blir ju inte så dyrt, menar Elof. Men i gen­gäld tar jag inte heller betalt. Utom när jag någon gång talar bredvid munnen, så att säga. Men det kommer ju inte ut i Terjärv TV 1.

Ändå kan ett par rynkor ses i Christers panna. Det framgår att dessa rynkor förorsakas av kostnaderna för filmkassetter­na som går åt för inspelningar­na. 200 mk per rulle kostar de.

Vad säger då radio- och tv-monopolet om er verksamhet.

— Inget. Åtminstone tillsvi­dare har vi rätt att köra våra program, säger Christer. När antennbolaget bildades i början på 70-talet togs i stadgarna in möjligheter till lokala sänd­ningar. En lag om kabel-tv är visst under arbete men enligt vad vi erfar så skall inte lagen sätta något hinder i vägen för vår verksamhet i dess nuvaran­de former. Eftersom vi har en egen kanal så stör vi inte riksprogrammet. Och naturligtvis tar vi hänsyn till riksprogram­met. Om något intressant och viktigt sänds i riksteven har vi sändningsuppehåll, som t.ex. då vikarierande presidenten, Mauno Koivisto talade härom sistens.

Någon gallup av tittarfre­kvensen har inte gjorts men Elof och Christer förmodar att den är minst 100 procent. Den­na uppfattning bygger de på er­farenheter av att de flesta män­niskorna är intresserade av att se sig själva i tv och att alla and­ra vill se på dem som framträ­der. Terjärv TV 1 har således en stor uppgift. — Synd bara att medborgarna i de övriga kom­mundelarna inte har möjlighe­ter att se Terjärv-TV. Sänd­ningarna når 262 hushåll.

 

Kronoby-reportage i Jt

18.11.1981

 
 
Top! Top!