www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Teerijärvellä oma kaapelitelevisio
Skrivet av Antti Hietalahti   
2006-01-31 21:12

 

 

Teerijärven kaapelitelevision puuhamiehet, Christer Lundström (oik) ja
Elof Granholm seuraavat tarkkaamossa, kuinka ohjemat ovat onnistuneet 

 

Ohjelmaa pari kertaa kuukaudessa

 

Teerijärvellä oma kaapelitelevisio

 

 

KRUUNUPYY - Kyllä minulla tämä idea oli kehitteillä jo kymmenkunta vuotta sitten, mutta silloinen kokeilu epäonnistui täysin. Jatkuvasti minä sitä mielessä kypsyttelin, kunnes viime vuoden helmikuussa haave omasta   televisioverkosta toteutui, toteaa kaapelitelevisioidean isä insinööri Christer Lundström.

- Hullunrohkealtahan se yritys aluksi tun­tui, mutta kun se oli tavallaan harrastus, ei siitä voinut luopua. Tämä harrastus on kyllä vienyt rahaa aika rutkasti, hän jatkaa.

Vi i Terjärv -televisioyhtiö on nyt jatkanut toimintaansa toista vuotta. Ohjelmaa se lähettää pari kertaa kuukaudessa.

Televisiokokeilun mahdollisti tekniikan paraneminen ja sitä mukaa videolaitteistojen halpe­neminen.Lopullisen sysäyksen antoi keskusantennijärjestelmän rakentaminen Teerijärvelle, minkä ansiosta paikkakun­nalla voidaan seurata Ruotsin television lähetyksiä.

Keskusantennijärjestelmän yhteyteen liitettiin oma televisi­okanava. Sekä Ruotsin televisi­ota että paikallislähetyksiä teerijärviläiset voivat seurata maksamatta penniäkään.

Kiltti ohjelmisto

— Osan ohjelmista teemme asuntovaunussa olevassa studi­ossa. Toisinaan käymme fil­maamassa erilaisista tilaisuuk­sista kuntalaisia kiiinnostavaa ohjelmaa, selittävät televisioyh­tiön vetäjät Christer Lundström ja Elof Granholm. Periaattee­namme on tehdä kilttiä ohjel­maa ketään loukkaamatta.

Ohjelmisto koostuu musiikis­ta, lastenohjelmista, urheilusta, kunnallispolitiikasta, kotiseutuohjelmista ja kaikesta sil­tä väliltä. Ideoita on ollut riittä­västi. Vihjeitä ja myös palautet­ta on saatu katsojilta, jotka yleensä ovat suhtautuneet lähe­tyksiin myönteisesti.

— Esimerkiksi Vasa Teaterin vierailusta teimme etukäteisohjelman. Niinpä sitten teatterin vieraillessa Teerijarvellä katso­mot olivat täynnä. Yleensä teat­terivierailut eivät paljon teerijärviläisiä kiinnosta.

Eräässä suhteessa Teerijärven paikallistelevision toiminta on poikkeuksellista: ohjelmisto on lähes kokonaan omalta paik­kakunnalta, Kruunupyystä. Ta­vallisesti kaapelitelevisiot pää­tyvät helppoon ratkaisuun ja lä­hettävät ulkomailla tuotettua, valmiiksi purkitettua ohjelmaa.

— Meillä on ollut muutamia lähetyksiä, joiden avulla on py­ritty keräämään rahaa erilai­siin kohteisiin. Muun muassa Puolan elintarvikepulan lievit­tämiseksi rahaa kertyi lähes 20 000.

Lähetyksiä on parin viikon välein noin viisi tuntia illassa. Lähetysaika ei ole mitenkään kiinteä, vaan on vaihdellut tar­peen mukaan.

 

Näissä kahdessa asuntovaunussa valmistetaan ohjelmat. Oikeapuoleisessa sijaitsee
studio ja vasemassa vaunussa tarkkaamo. Vaunujen välistä näkyy keskusantennia. 

Kustannukset

Lundströmin mukaan rahaa toimintaan on mennyt muuta­mia kymmeniä tuhansia. Pel­kästään asuntovaunut, joista toinen palvelee studiona ja toi­nen tarkkaamona, ovat maksa­neet paljon.

- Tappiollistahan tämä toi­minta on ollut, mutta harras­tuksestaan on kaikkien makset­tava.

Minkäänlaista lupamaksua katsojien ei tarvitse maksaa, mutta monet ovat antaneet va­paaehtoisesti rahaa tilille. Il­meisesti katsojat ovat olleet tyytyväisiä, koska lahjoituksia on jatkuvasti tullut.

— Musiikkia ja informaatiota kunnan tapahtumista toivoisin vielä enemmän, toteaa äsket­täin eläkkeelle siirtynyt metsä­työnjohtaja Valter Hönabba  Teerijärven kirkonkylästä. Varsinkin musiikkiohjelmat ovat paikallistelevisioon  sopi­via. Yleensä Högnabba on ollut tarjontaan tyytyväinen.

Kyläily lisääntynyt

Kaapelitelevisioverkkoon on liittynyt noin 290 taloutta Teeri­järven keskustasta. Sivukylille ei kustannussyistä ainakaan lä­hiaikoina voida verkkoa laajen­taa.

Sivukyliltä onkin nykyisin ta­pana lähteä kyläilemään tutta­vien luokse kirkonkylään sil­loin, kun Vi i Terjärv lähettää ohjelmaa. Toisinaan samaan ta­loon saattaa kuten entisaikoina kokoontua runsaastikin väkeä. Näin kyläläisten välinen kans­sakäyminen on lisääntynyt.

Aloittaessaan toimintansa paikalliseen ohjelmistoon no­jaava kaapelitelevisio oli ainut­laatuinen yritys Suomessa. Nyt­temmin vastaavanlaisia yrityk­siä on muutamia muitakin, pää­asiassa ruotsinkielisellä rannik­koalueella.

Paikallistelevisiolla halutaan­kin korvata se puute, jonka ruotsinkielinen väestö kokee, kun se ei ainakaan vielä ole saa­nut lupaa oman televisiokana­van avaamiseksi.

 

Kuvat ja teksti: ANTTI HIETALAHTI

Keski-Pohjanmaa 06.10.1982

Senast uppdaterad 2006-03-03 15:48
 
 
Top! Top!