www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv TV-1 sänder snart i Hästbackaby
Skrivet av Tom Johansson   
2006-04-07 19:52

Terjärv TV-1 sänder snart i Hästbackaby

 

Hästbackaborna i Terjärv skall enligt planerna få tillgång till de när-TV sändningar som Terjärv TV-1 producerar. Arrangemanget är sådant att centralantennandelslaget i Hästbackaby har en videobandspelare varmed man förmedlar de sändning­ar som tidigare sänts ut i kyrkbyn.

 

TV-bolaget i Terjärv har som bäst också en gallup på gång, där man inventerar åsikterna om "kanalens" verksamhet. Elof Granholm under­stryker att det är ytterst önskvärt att även de som för tillfället inte hör till sändningsnätet, deltar i gallupen.

Egentligen blir det ingen utvidgning av vår verksam­het, säger Elof Granholm, en av de aktiva bakom Terjärv TV-1. Några speciella pro­gram för hästbackaborna blir det troligen inte fråga om utan de hyr de kassetter som bandas in under sändningar­na i kyrkbyn. Med andra ord får man i Hästbackaby se exakt samma program som i kyrkbyn, men vid en annan tidpunkt.

Att redigera om banden skulle bli för arbetsamt, me­nar Granholm. Samtidigt är det också svårt att genomföra i Hästbackaby, emedan man där saknar en studio, varifrån sändningen skulle ske.

Något stort tillskott i Ter­järv TV-l:s kassa, innebär inte "utvidgningen", menar Granholm. Hyresintäkterna för kassetterna kommer inte att bli stora. Men Granholm tycker att det är bra att allt flera får tillgång till den produktion som lokal-TV-bolaget har. Helst skulle han se att hela Terjärv så småningom var i tillfälle att ha en "extra" kanal. Han tror vidare att hästbackabornas anslutning, innebär att cirka femton hus­håll till, har möjlighet att se lokal-TV. Hittills har ungefär 330 hushåll varit anslutna.

Utför gallup

I bankens informationstid­nings senaste nummer har TV-bolaget en liten gallupundersökning som hoppeligen ger TV-bolaget bl.a. underlag för framtida planering. Un­dersökningen är tvådelad, dels försöker man kartlägga hur många det är som ser på programmen, om kvaliteten är tillfredsställande, vilka ti­der programmen bör sändas osv.

Gallupens andra del gäller för de tio närmast följande programmen, antalet tittare och en utvärdering av vilka program som intresserar. Den andra delen skall sändas in sedan programmen visats.

Elof Granholm tycker att det är av vikt att även sådana som inte hör till sändnings­nätet, men som ändå varit i tillfälle att titta på lokal-TV-program, skall besvara frå­gorna. Ifall det syns som om intresset för programmen är stort även "utanför sprid­ningsområdet", borde man sträva till att finna någon lösning på hur det skall ord­nas i framtiden.

 

Tom Johanson

Öb 21.12.1983

 
 
Top! Top!