www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Vänsterhänta lever ej kortare
Skrivet av Jules Loh   
2005-08-12 21:53

Professorer får mothugg

Vänsterhänta lever ej kortare

 

Vänsterhänta människor är vana vid avigsidorna av att inte vara högerhänta. Men nya rön som säger att väns­terhänta lever kortare än högerhänta har väckt oro och forskningsresultaten ifrågasätts nu.

I boken "Vänsterhandssyndromer" av Stanley Coren *), professor i psykologi vid British Columbia-universitetet, hävdas just det­ta.

— De vänsterhänta bor­de tacka mig. I boken un­derstryker jag att många vänsterhänta råkar ut för olyckor när de använder utrustning som utformats för högerhänta, säger Stan­ley Coren.

— Olyckor svarar för runt hälften av vänsterhän­ta för tidiga dödsfall och många av dessa är onödiga.

En vänsterhänt som väl­ter ett strykjärn eftersom sladden sticker ut på fel si­da, eller skadar handen ge­nom att använda en sak av­sedd för högerhänta eller skaver knogen genom att arkivskåpet är utformat för högerhänta, håller säkert med.

Men nio år kortare medellivslängd är något helt annat. Fem forskare som intervjuades av nyhets­byrån Associated Press (AP) var skeptiska inför professororens rön.

— Om detta verkligen stämmer borde någon ha upptäckt detta för länge se­dan, säger professor Alan Searleman vid S:t Lawrence-universitet i New York.

I historien framställs of­ta vänsterhänta som något negativt. Urgamla målning­ar visar en vänsterhänt djä­vul. En vänsterhänt välsig­nelse innebär en förbannelse. Det latinska ordet för vänster är sinister. Ayatol­lan Khomeini skrev att sha­hens son uppenbarligen var förbannad av Allah efter­som sonen var vänsterhänt. Men om vänsterhänta lever nio år kortare än hö­gerhänta borde det också ha avsatt spår hos dem som studerar livslängd utifrån krassa ekonomiska ut­gångspunkter — livförsäk­ringsbolagen.

Nio års kortare liv skulle placera vänsterhänta i sam­ma kategori som två-paket- om-dagen-rökare. Ändå hittar vi inte ett enda för­säkringsbolag som frågade om höger- eller vänsterhänthet.

Ingen ifrågasätter emel­lertid Corens rön att väns­terhänta oftare drabbas av olyckor.

I hela USA finns bara ett par dussin affärer som speciellt riktar sig till väns­terhänta med särskilda pro­dukter, som saxar, knivar och fiskespön. Men när det gäller dyrare saker som ka­meror, fioler — och poten­tiellt farliga föremål som motorsågar och borrmaski­ner — finns ingen vänsterhäntanpassning.

Tänk på en detalj som knappar på kläder. Knap­parna är oftast monterade på ett sätt som är naturligt för högerhänta män — och faktiskt vänsterhänta kvin­nor. Den historiska orsaken är att män själva knäpper sina knappar, medan fina kvinnor hade en jungfru som knäppte åt henne. Knapparna utformades så­ledes inte för att passa vänsterhänta kvinnor utan för höger hänt tjänstefolk.

Berömda vänsterhänta genom historien, Caesar, Napoleon och Ramses II, kunde ha stoppat diskrimi­neringen av vänsterhänta genom edikt, Albert Einstein genom logik, Cole Porter genom en melodi, drott­ning Elizabeth och prins Charles genom charm och general Norman Schwartzkopf genom djärvhet.

Nu är det Bush, Clinton och Perot — alla vänster­hänta.

Jules Loh

1993


') själv högerhänt kanadensisk psykolog

Senast uppdaterad 2005-08-12 22:06
 
 
Top! Top!