www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Hemfronten hälsar
Skrivet av Red. Bruno Byfält   
2005-08-31 08:17

 

HEMFRONTEN HÄLSAR

I början av april 1942 hade sektionen besök av kurirer från Kronoby och Terjärv. De förde med sig massor av paket samt hälsningar i såväl muntlig som skriftlig form. De sistnämnda publicerades i Sjuttons Poj­kar för 14 april 1942.

 

 

Till våra frontkämpar!

 

I vardagstid, i nattens tysta timmar,
I arbete och vila tanken går till er,
När mulen dagen är, och när den vårljus glimmar,
När modet sjunker, och när hoppet ler,
Vår tanke söker er, där ni i okänd trakt
för hem och land och framtid står på vakt.

Med längtan så vi fredens dag förbida,
När äntligen vår frihet säkerställd vi ser,
och älskad make återförs till makans sida.
Den stund som far och son och bror skall återge,
Till himlens herre går vår bön från tusen hem:
Må Gud bevara er till liv och lem!

I hans beskydd vi innesluta alla
Och allt, som här på denna jord oss kärast är.
När skottens blixtar ljunga, stridens åskor skälla,
Med varma böner äro vi er när,
När enligt hederns bud ni vågar liv och blod,
Och när det prövas hårt, ert tålamod.

För längesedan hädangångna släkten,
Omhägnade av gravens allvarsdjupa ro,
I vindens susning vi förnimma fläkten
Av bud till oss, som nu i Finland bo:
Att lämna landet fritt i våra söners vård,
Vi burit glatt vår prövning, tung och hård.

 

Kronoby Lotta Svärd - Kronoby marthaförening

Ina Forss   -  Signe Strömborg
 

 Från hemfronten genom kurirerna

Arthur Hellman                               Lennart RiskaTill terjärvbor i fält.

 

Det skulle för oss varit ett kärt nöje att under vår nu företagna kurirresa besöka eder alla, men då detta ej denna gång låter sig göras får vi på detta sätt framföra edra föräldrars, hustrurs och barns, syskons, släktingars och vänners, våra egna, ja hela hembygdens och hemma­frontens hälsningar.

På grund av tidsläget har vi inte kunnat medsända paket och gåvor i den utsträckning som vi skulle ha önskat. Men dock vill vi sända er något av det bästa vi kunnat tänka oss, vi önskar sända er något av hemmet och hembygden, vi önskar att ni får känna en fläkt av hembyg­den och i ert inre höra något av den ton som ljuder i hembygdens stugor och kring dess skogar och sjöar, något av de tankar som här hemma följer er.

När det blev beslutet att vi skulle resa som kurirer till fronten och detta berättades för en mor, skulle ni ha sett hur hela hennes ansikte och ögonen lyste upp. I modersögat sågs någonting som sade mer än vad ord kan beskriva, hur hon kände det för sin son som kallats ut till den hårda kämpaleken, där det gäller liv och död, fosterlandets frihet och framtid. I detta modersöga sågs någonting gemensamt för alla mödrar och fäder, hustrur och barn, syskon och vänner, ja något ge­mensamt för hela hembygden.

Pojkar, soldater, vi tänker på er därute! Under dagens arbete under nattens tysta timmar går er mors, er fars, er hustrus och edra barns, syskons, edra vänners och allas våra bästa tankar till er och i bön till Gud att han måtte beskydda och bevara er till kropp och själ. Detta är något av det bästa vi kan föra med oss, detta är hembygdens hälsning till er!

Men vår hälsning skulle icke vara fullständig om inte däri skulle ingå ett tack för allt vad ni gjort och gör för oss och vårt fosterland. Våra ord blir fattiga när vi skall uttala den tacksamhet hembygden känner sig stå i till er, ty det är ju ni och många andra med er som gjort att vi än­nu äger en hembygd och ett fritt fosterland. Vi vet att livet därute kan vara hårt med svåra påfrestningar för både kropp och själ, men vi vet även att vi kan lita på er och att ni inte kan lämna denna hårda kamp om det också skulle bjudas er, ifall ni ej är övertygade om att landets framtid är säkrad så att vi tillsammans med våra egna kära i lugn och ro kan bygga och bo i en älskad fosterbygd. Ni å er sida kan lita på hem­mafronten, vi skall dela mödorna och brödet och ordna om att det räcker till för alla och göra efter förmåga vad på oss ankommer för att nå det gemensamma målet, ett fritt och för framtiden fredat foster­land.

 

Terjärv i april 1942

Kurirerna

R. Weckström E. Granholm

 

Till kronobybor i fält.

 

Till er, som långt borta från hemmets varma härd och vardagslivets ro, gör er insats i kampen för allt vad vi i detta land i tiders tider lärt oss hålla dyrt och kärt, upphöjt och vördnadsvärt, sänder vi härmed våra hjärtevarma hälsningar. När ensamheten trycker, faran lurar och dö­den hotar, när tålamodet prövas på tusen sätt, måtte ni, trots allt, ha kraft att hålla ut, att ej ge tappt. Våra innerligaste välgångsönskningar följer er. Otaliga böner uppsändas till ert bästa och för vårt prövade land. Bakom er står ett enigt folk, förvissat om rättens slutliga seger. Ur fädrens gravar viskar det om gångna släkleds trohet, mod och kär­lek, när det gällt landets frihet och heder. Som den högste hållit sin hand över dem, skall han framgent göra det över er. Gud bevare vårt älskade fädernesland, vår hembygd och våra hem! Gud bevare våra plikttrogna, käcka krigare!

 

Signe Strömborg

Ur "Tigerns sektion" - 1986

 

Senast uppdaterad 2005-08-31 09:13
 
 
Top! Top!