www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Flere landtbruksgillen!
Skrivet av Öb   
2005-09-17 22:38

Flere landtbruksgillen!

 

Alt sedan Vasa läns landtbruksällskap stiftades, hafva dess stad­gar afsett bildandet af landtbruksgillen såsom ett värksamt medel för befordrandet af sällskapets syf­ten. Ett landtbruks- gille bildas af sällskapets ledamöter i hvarje di­strikt och dess angelägenheter besörjas af en komité, med sällska­pets ombudsman som ordförande och tvänne af distriktgilleta med­lemmar som komiterade.

Oaktadt dylika gillen förutsät­tas i sällskapets stadgar har in­till senaste år endast ett sådant samfund — Keski-Suomi landtmannasällskap — bildats inom länet. Orsakerna därtill att gil­lesidén icke tagit fart kunna vara många, men den största orsaken torde dock varit den, att landtbrukssällskapet icke egt medel att understöda gillena med, om sådana skulle uppstått. Och hvarje värksamhet måste hafva ett eko­nomiskt underlag för att kunna bedrifvas. Detta hinder har emel­lertid från och med 1899 års början till största delen undanröjts, genom de två à tre gånger rikli­gare statsanslag, som stå sällska­pet till buds. Härigenom har sällskapet satts i stånd att utlofva inom vissa gränser fixerade årsanslag åt gillena.

Följderna häraf ha icke ute­blivit. Under 1899 bildades landtbruksgillen i Toholampi, Storkyro, Ylistaro, Jalasjärvi, Laihela, Kurikka, Lappo, Mustasaari och Seinäjoki. Men detta är ingalunda nog. Landtbruksgillen böra upp­stå i hvarje kommun! Att behofvet af dylika sammanslutnin­gar är kännbart, framgår af de flerstädes uppstående husbondeför­eningarna. Dessa föreningars och landtbruksgillenas värksamhet sammanfaller i hufvudsak. Båda hafva till ändamål att genom sam­mankomster och öfverläggningar väcka håg och deltagande för jordbrukets, dess binäringars och hemslöjdens ändamålsenliga bedrifvande, att anordna utställningar o. s. v.

Medlemmarne af landtbrukssällskapet torde i de flesta fall äfven tillhöra ortens husbondeförening. Å sådana orter, såsom t.ex. Gamlakarleby och Kronoby, gäller det förty ej några vidlyfti­ga åtgärder för att landtbruksgillet skall vara bildadt. I Gamlakarleby distrikt, omfattande Gam­lakarleby och Nedervetil, räknar lantbrukssällskapet 52 medlem­mar, i Kronoby 22, i Terijärvi endast 8 medlemmar.

De åt gillena utfästa understö­den (hvilka ej kunna komma hus­bondeföreningarna till del) utgå enligt följande norm: För hvarje kommun, som särskildt för sig el­ler i förening med en eller flere andra bildar landtbruksgille, utgifves ett direkt understöd af 100 till 300 mark, beroende på kom­munens storlek, folkmängd och gillets visade lifaktighet och för­måga att använda penningarne, hvarjämte gillena äro berättigade att för sina behof behålla och an­vända hälften af de inom dem inflytande ledamotsafgifterna till sällskapet.

Vi rikta härmed en uppmaning till Vasa läns landtbrukssällskaps ombudsmän att hvar i sin stad sammankalla sällskapets medlem­mar för sammanslutning till gille — till uppmuntran för ledamöter- na, till fromma för hembygdens landthushållning!

 

Öb 01.05.1900

 

 
 
Top! Top!