www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Sport
Skrivet av Uno Högnäs   
2007-09-15 23:36
 
Sport
 
 
"Tå säijr te djävla, ätt sport ä frisk! Han, så säijr hä, borde laddas i kanonä å skuutas mot rullharvå", sa' äin gubb i somras å hulld sä om ryddji, tå an hoppa åkapp mä pojka å full å siti på äin stäin. För nöförtids sport fordrar spikskooa, å han ha osåla pjeexstövla. Å tå pojka ba' onå lägg spikskooa åpåå sä, så sa' an, ätt int ä hä väl määra, ätt na aader än hästa ska' ha' broddsööma undi fööträ. Si, förr i världen å nöförtiidä kan int hellder jämföras, tå ä djällder sport.  —
 
Förr tala int na om sport. Te tala om ti "spring åkapp, kör åkapp, stjiider åkapp, lyft åkapp å — ita åkapp" o.s.v. I st. för "brottning" bruka de kastis å stuuvis; i st. för "viktflyftning" bruka de lyft kärrhjuula; i st. för "100 meters löpning" bruka de spring 100 famn o.s.v. Na klockå ellder "tidtagarur" ha' de ju int, men te klara sä bra äntå. Si, te räkna pulsslaga! Smädes-Matt lärt spring gälnindjis hårt. På äin djäsbo sprang an 100 famn (178 mtr 14 cm enligt Nor­disk familjebok) på 22 1/2 pulsslag. Om gubbä, så räkna, ha' "normal puls" — hä vill säij, om inte an röikt magorka mä sama an räkna — så sprang Smädes-Matt 100 mtr på 10,9 sek. Gubba! Om ni vill ellder int, så djiter ni säij, ätt hä var hårt. Å tar in i betraktand, ätt Matt ha vammalsböxona å bältä mä stjida, knivä, passarä å timbermanspennå i å kansteje 1/2 kapp päärona å 1 kilå färkströmdji i maga, så kan ni säj, ätt Matt "tangera världsrekord", jyså ä pa sta i Idrottsblada.
 
Tå ä djällt ti lyft kärrhjula, finst ä noo "sisu". Hä kan ja tryggt säj, för ja var sjölv äin åv te seigast i hä sport ännu för 5 år tibaka. Man förrivärldens gubba lärt lyft t.o.m. mäir än de orka. "Törvis- Abba" lär på äin djäsbå i Nädervetil ha krysta opp 100 kilos hjuula mä äin hand. Men tå vaalt höger axla hans 3 tuum läger än vänster, å magsättji hans (berätta Högnäs-Matt) sjunkt allt neer i Ijuska. Bakätt hä kraftproovä tåld inte Abba ita rågbröö. Han djita ta in 2 stjäidblad  mursandä  (jyså  tjädorä)  bakätt måltiidä, om maatä sku' smält. 
 
På äin tjäråtalkå i Norrbye sloo  Puoli-Alaveteli  å Suistarä  vad  på 5 mk, hokan (vilken) så sku ita mäir tjötä å päärona. Tå Puoli-Alaveteli ha iti 2 hålbröö å 1 fatfull päärona, börja an vänd viitögona å la' stjäidä bort. Men Suistarä åt 3 hålbröö å 2 fatfull päärona. Biggå-Kaj, så var talkokock, sa' ätt päärona var slut. Tå sloo Suistarä knytnava i boolä å svor åpå, ätt an svälter ihääl, om int an får mäir. Han åt saan 1 fat korngrynsgröitä åpå. — Men Puoli-Alaveteli lova 10 mark mot hä 5 mark, så an tappa i itasä, om int Suistarä tappar ti draa "niskanuora". (Då man drog "nacksnöret", band man ihop ändarna på ett par famnar långt rep, varpå de tävlande fäste var sin slinga runt nacken och lade sig "fyrfota" på golvet med ansiktet vänt mot varandra. Sedan gällde det att hålla nacken styv och med tillhjälp av händerna och knäna röra sig bakåt likt kräftor. Den som följde med över stuggolvet hade förlorat).
 
Söis vaalt ä ti fräist. Strax i börjanä såå an, vem så sku' vinn. Si, Suistarä ha utslag å skorvä i nacka. Visserligen var an äinviis. Men tå banda skar in i tjötä, börja an bannas. Ögona pullista i hövå iyså kaffekoppa, å mustascher hans spärra framåt jyså horna på äin timberåx. Han spänd emot mä händrä å skåda råskåt, jyså tå an ska' läid äin argan åx. Nacka vaalt småningom länger å länger, å hä börja korr onå i maga åv ansträngning. Ver källarluukå hulld an läng emot. Säkert tänkt an på ära å 5 marttji, så an vann i itasä. Men — hä hjälpt int. Mä äin längan suck djita an föli bakätt Puoli-Alaveteli över golvet.
 
Karp sloo å äingang vaad på äin liter brännviinä, ätt an dricker 5 kann tjeernbländå inom 4 tiim. (Ja kan int förstaa, vii hä sorts varå var så goo för honå). Allt noo. Han starta klocka 12 på sundaan å drack 2 kann (5,2 liter) inom äin tiim. Men tå djita an räi ta liistyttji åv sä, å hä leet i maga hans jyså i äin mejerisradiotor. Tå sku an ha behöva sluut. Men han var äinviis. Han sässt på brooä å vojvutta äin stånd å börja saan åter drick. Klocka 1/2 3 var bara äin kann kvar, men no villd int tii gaa na meir. Tå for an å bada, å några minut före klock 4 var varin droppå druttji. Han fick bränn­viinä, men var sjuk fleira vikå bakätt. — Söis berätta äin Nädervetilgubb, å "ljuuver han, så ljuver ja", pa tjärnga säj.
 
Saarukka-Axel, så var 6 fot å 4 1/2 tuum lang i bara fööträ, var städåast i 7 kyrklän ti dra fingerkrook å stuuvis. Men hä villd int tjälviboa ritti ork troo. Te sloo vad mä några gambelkarbo på 3 korg öölä, ätt te har äin pumpmästar, så int naa spiisar åt ti dra finger­krook. Han var verklit städå. Å saan ha' an stöit höger handä, så storfingrä ha växt ti krookå. Äin löörda droo de, å mytji skåda åpå. Bl.a. var miin far äin prisdomar. Saan de ha ställt opp sä, sa' Axel åt pumpmästarä på finsk: "Ta nö i, hur du vill, så int du saan böre muck, för nö ärä jyså hästä sku' draa!" Söis de räpa til, så leet ä, jyså tå an drar stövelklattji opp ur djyttjå. Å pumpmästares fingra — så int han sjölv ha fåe ti räät på 20 år — valt räät. Å mä sama fick an äin knut på armä, stor jyså äin Amerikapäärå. — Men gambelkarboa töömd öölkorga.
 
Tå han te sama Axel var bå städå, vig å kvick, var an halv läisam, om an vaalt arg. På markna i Gambelkarby passa äin ficktjuv på å tjänd i Saarukkas fickå, just tå han sikta på skuutbaanå. Men Axel tjänd, ätt na hambla i fickå å fick tag i junkares handä. Han vräid arma äin varv åkring, så ä leet "kratsch" å sa' åt jukarä: "Stjäl näs­ta gang mä vänster handä!" — På äin djäsbå i Nädervetil stuuvist Saarukka-Axel mä äin gubb, så var nästan lika stor å kanstje lika städå, men älder å styvare. Gubbä förlora 2 gang, men too emot söiså stäina kom opp, jyså an sku ha gräfta. Tå sa' Saarukka: "Hä är onödigt ti pyrtjis na' fläir gang. För ja stuuvis mä Er fast äin vikå utan maatä!" — "Hör du, sööta Axel!" sa' gubbä. "Hä tror ja noo. Men — ifall vi sku fräist, så få sii, om int du sku' ha' läättare, i fall du sku tugg emillan!" 
 
 
Uno Högnäs
 
 
 
Senast uppdaterad 2016-04-17 11:46
 
 
Top! Top!