www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Legio! Ty de äro många
Skrivet av Uno Högnäs   
2007-09-16 20:41

 

"Legio! Ty de äro  många"

Tå noolan jämt blåser taan från staan, så för väädrä mässä äin sort å anna, nö saan staatä ha räät opp väji. Taan komber bensindååmä, hoppmansdråpa- ånga, tiggara, gårdsfarihandlara å mang sort anna. Tiggara få maatä, om de ä hungrå, men vi ha sluta ti dje åt döm penga, saan vi ha siit döm siti å drick kaffä på kaféa i staan. Gårdfarihandlara ha vi bemööt så hövlit vi ha kuna. Hä staar jo i tidninga ätt "man skall gynna inhemsk industri". Ja too i går äin överblick åv vår husgeråd, å ja såå, ätt vi ha vaali betydlit riikare hitt årä. Ja hitta 24 tavlå, måla mä olika påsafärgona, å skuggona å dagra var så rörand, så ja fick tååra i ögona. Vidare hitta ja 6 pääråstämpil åv ståltrå, 4 lampstjärm åv ståltrå, 5 strömishalster åv ståltrå, 3 vispil åv ståltrå å 4 mössfällå åv sama material; 9 trähäst åv fanér, 3 sömskrin åv fanér, 3 tandborsthyllå åv fanér, 4 fuul åv höveltväitta. Te var määra ti svälona, pititjittona å domherra, men te liikna int hitt lands fuula. Ja to fram Nordisk familjebok, å hä visa, ätt hä sorts fåggla finns bara i urskoga på Borneo å Sumatra. Saan hitta ja ur tjärndjis lådona 17 mtr gummistrumpbanda, 15 mtr spetsa, 12 mtr kantbandä å mytji anna. Ja vaalt så glad, så ja steig på pedä å for hövåstup ti Kåla-Alexander å ha onå ti höj på miin brandstodä mä 3.000 mk. Int riskerar jo han lägg så mytji ägendom vara oför­säkra.  —

Men mä sama djiter ja äntå påpek äin sak: ätt vi ha åtminstone i hitt landsända hört talas så mytji om all sorts förlamninga: barn­förlamning, korsförlamning, hjärtförlamning, nervförlamning, muskelförlamning å — börsförlamning m.fl., så vi tycker, ätt myndihäitä borde skåda bäter ätt, vadan smittå komber. Ha ni komi ti tänk på tomte vägamätara, så vi har så ymnit åv i hiss nejda?! Ja märar gårdfarihandlara å tiggara. Ja tycker, ätt ä borde vara på tiidä, ti däil döm mäir jämnt över landä. Så sku int varken tig­gara ellder handlsmännä behöv gaa så lang väije, nöjt stövla siin å sprid smittå å-kring. Ja lovar no stjööt om töm, så komber på miin däilä utan te knot. Tå päärålandä miin (allt joolä ja har) är bara 15 x 25 meter, borde ja mä räätt få bara äin 2/16 Perho-bo, äin 3/16 Evijärv-bo å äin 11/16 Tjälvi-bo på miin däilä. Hä vill säj, om vi räknar döm i bråk å däilar 176 gårdfarihandlar å tiggar på äin mantal.

Söis sku ä vaal, om rättviså sku få råå. Men nö ha ja i 4 år fööd cirka 100 Perho-bo, 65 Evijärv-bo å 200 Tjälvi-bo, utom all "raha-penni-junkara" från Toholampi, Pihtipudas, Petäjävesi å Han Snöud väit, vadan ifrån. Så faanken besitta, nö böri ja läisnas! Å siir vi saatji från hygienisk synpunkt, så djeer ni mä räätt i, ätt gårdfarihandlara å tiggara int bara åsamkar oss börsförlamning, te kan å sprid  barnförlamning.  —

Ex. Äin da kom hi äin gårdfarihandlar mä äin rätåan korg i handä. Han ha säkert 7 sorts dyndjå på händrä, å naggla var så lang å krookå jyså tuppklöörna. Stjäddje hans spärra åt sidona, jyså an sku ha gae mot väädrä. Ur korge hans kröup strax 3 rusackå. Te synst vara törstå å spasera mot diskbänttji å börja drick ur tvättfaatä, söis så vingona darra. "Så ja no ha mysi kapina å pilli tavara", sa' gubbä å börja rada ur korge siin: 4 påsa "Meidän Jussi"-karamella, kantbandä, nååla, knappa å några rakbett. Men ja skåda bara på gubbes jackkraga. Tär spasera hä stöörst luusä, så ja hittills siit. Åt kanstje all aader å. Visserligen berätta äin gubb jär om daan, ätt han såå — tå de grävd löpgrava i Etseri — äin luus, så stoo mä framfööträ på boolä å skåda, va mattmor sku ha koka. Men ja miss­tänker, ätt an ljuud. Hä-té gardfarihandlares luusä stoo på två foot å skåda åkring sä. Saan huggd ä tjäftona siin i gubbes nacka. Han skaka na liite på hövå, men räkna nååla bara. Sii, han var trääna. Ja fräista först bliister (vissla): "När solen tänder sina strålar" för ti sii, om ä var svensk. Men hä åt bara. Tå klämd ja i mä "Voi minua poika raukka!" Tå stäig ä på två foot å lyyst. Hörna häas rörst fram å tibaka jyså sävistrååda. Hä runka mä kroppä i takt jyså äin jazz­musikant. Tå förstoo ja, åv va nation ä var å bliistra fortare. Tå vaalt ä så iver jyså förra friare, så är full i diskbunttji. — Saan gobbä ha firi, leet ja katta ita opp hä-té odjuurä. Tjärndji miin tvätta dörrhandtaga å pojtii klubba tömte 3 rusackå. Tå var ju vi säkerställd för hä gangå. — Men tycker int myndihäitä åv va ja ha framhulldi, ätt hä te sorts handelsmännä ä hälsovådli å borde halls i heimtraktä? Å fast föörä ä hur rokå, låås tiggara slipp bra fram. På grammatiklektionä i måndas ha vi påhälsning åv fyra (4) tiggar. Vi repetera tempus å hulld just på mä presens, tå han första kom. Han var famns lang, å böxbackdäilä stoo säkert 20 cm utåt. Han fick äin bröö, tacka å djick. Tå vi hulld å påå mä imperfektum, kom "rahapenni- bäissarä" n:r 2. Han var säkert 2 mtr lang, var fäit å ha omkring 40 cm lang böxbackdäilä. Han var säkert från Tjälvi, för han tacka int naa, fast an fick äin halvan bröö å smörä. Vi hända int förhör perfektum, förrän "stavkarlen" n:r 3 stäig in. Han fick äin spilkum päärona. Han fjääl kom, tå vi förhört pluskvamperfektum. Han ha ny ulster paletå å ny stövla mä lang skafta. Han villd ha "jonku markka raha". Tå ja bjöud åt an maatä, så börja an bannas å sa', ätt hä får an vann så helst. Säkert håcksa gallblåså miin sprick åv överansträngning, för ja såå bå soolä, mååna å elva stjärna för ögona. Ja sprang opp å röuta, så mytji ja orka, ätt an åsamkar släktinga siin begravnings­kostnader, om int an på 3 sekund ä bort åv skolområådä. Han sprang ut mä tokan fart, så äin däil åv paletåvsfoodrä lämna på dörrhandtage. — Ja ha märkt, ätt "givmildhet" fostrar somt åv Paavos anhängara ti rackara. Tärrmen vill an läisnas.


Uno Högnäs


Senast uppdaterad 2016-04-17 11:46
 
 
Top! Top!