www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Gubbfilosofi
Skrivet av Uno Högnäs   
2007-09-20 22:36

Gubbfilosofi

Ja var i somras på äin djäsbå i häimkommunä. Tär var 440 pällhalldar å 1250 person djäsbosfolttji.

På stor djäsbona får an jo sii å höör mang sort. Äin bäta från danslava satt gubba på äin bänk å röikt å diskuteera. — "Ja, noo ha moodä ändrast mytji, från hä ja var ung", sa äin 70 års gubb. "Förr i världen var int ä na skam för flickona ti vara fäit å bräid på ronkkona. Tvärtom vaalt de bäter hull'di, te så var städå å dåuli ti halld i, men tokote' sulltin hankkrankka ha rokå tur på dansa. Men ja väit int va gäälning flickona djär åt sä, tå de siir så smala ut, jyså de sku ha fastna på äin djäddnät å vaali dräije ut djinå maskona. Te ä ju så snäv på ronkkona jyså två haversåådå. Ja sku vela sii, hurr mytji sku finns kvar åv döm, om de sku djita få 13 båån jyså miin tjärn-dji".  –

"Ja, men hä ä gambelmodit nö ti få så mytji bååna", sa' äin an­nan gubb. "Int får naan nö mäir än fyra. Kanstje ä beror på svag maatä. Förr i världen fick de ju tvillinga å trillinga, å tå ja var i Amerika för 42 år tibaaka, så fick äin tjärng i Buenos Ayres 77 på äin gang. Men te var små, jyså pookskafta å rambla, rambla taan. Siir ni! Buenos Ayres betyder "god luft", å hä var verklit bra lufta täär, så bo folttji å kriituura var fruktsam." —

"Nå halld nö munnä diin äin stånd, Janne, tö får ljuv saan, men nö ska vi skåda på dansä", sa äin annan gubb mä slangskaftå piipå. "Kan na jordenes mänisk säj åt mä, va de spälar nö, så har precis sama taktä, jyså tå Högnäs-Matt smäita liia siin ?" — "Te spälar slå-fox", sa' ja. — "Ha dö spotta på "Han Snöud!" sa' gubbä. "Hä siir no ut, jyså de sku slå åxä. Siir ni, gubba, så langt de hallder flickå ifrån sä, jyså tå tjärndji miin mä eldpärttå bruka sväid juurhåårä på sparkå kuddona. Å siir ni, hur han te' pojtji ä bräid i pära å niiger i hörna, jyså an sku ha bure höije häila daan å vara sväitbränd å behöv talg sä. Jå, hä är no slååx. Hä var no annan taktä i gambel dansa, tå Pensar-Matt å Rita-Ruttå späla. Allt skåpdörrna, så var bundi  idjänn, å varmmjölksfaata på boolä var i sama takt." —

Gubba stoo äin stånd å skåda, tå ungdoomä dansa, men saan läisnast de å börja funder om politik å jordbruk, å hä vaalt så lang-tråådi, så ja orka int lyys ti sluutä. Äin ungan kaar sa', ätt an int nantin ska byyt om päärålandä. I hans häimgåålä ha de haft 67 år päärona i sama landä, å te växt lika stor för hä. — "Men te vaal ju utan stärkelse", sa' ja. — "Hä struntar ja i", sa' kaar. "Men hä är så läätt ti gräft opp döm." Tå vaalt ja så arg, så ja djita å drick kalja. No ska han följ na liite må tiidä, fastan bor åvsidis.

Ja djick in i liidrä, tär ja visst, ätt dricka finnst. Tär satt väl äin hundra gubb. Mest Gambelkar-boa. Te fundera om männistjovärdi, ätt va ä höörsa. Å hä hallder ju no ti funder åpåå. Diskussionä var heit, å somt stampa ritti mä footä, jyså tå kanina vaal rädd.

"Hä-te' männistjoväärde inför laagen borde ju vara liika för all, ätt va ja förstaar", sa' äin gubb, så han lang stjäddje å röikt kässona, så låfta så stygg, jyså an sku ha bränd gambäl kalossa. — "Nå, är int ä tå liika?" sa' ja. — "Int täss, int täss', sa' gubbä. "För naan tiid tibaaka sköut äin bokhållar på äin diriktör 5 skott, men diriktöörä dööd int. Bokhållare fick 12 års tukthus "för mordförsök under försvårade omständigheter". Sama tiidä sköut äin kaar ihääl äin skomakar, så an dööd på flättji. Han fick 6 år "för mord under öm­mande omständigheter", om int ja missminner mä. Nö väit int ja naan stjillna på tömte' två människ, än ätt han te' skomakarä var sulltin å väga 60 kilo, å han te' direktör var fäit å väga 90 kilo. Så om an tar köttpriisä i betraktand, så var ju skomakarä billiare. Men tå djiter ju han, så klubbar äin 120 kilos kaar, få 24 års tukthus, om straffa stiger i proportion ti vikta. Ja, ja! Hä-te' strafflagen ä rooli", sa' gubbä å skrapa pära ur piipå. —

—  "Hindrik ä på kurrå humör, tå int an fick in  siin kandidatä i riksdaan", sa' äin släätraka gubb mä grå  håårä.  "Men int ska' tö sörg för hä. Ju mäir tjeenstemännä vi får in i riksdaan, äass fortare vaal landä ti assit. Å tå får vi ju böre från börjanä. För int vaal hitt ti naa äntå. Han så ä bond borde ha hundkroppä  å  sviintryynä, så an sku kuna fälas fort å läätlitt å sväli i sä va dyndjå så helst. Annos läver int an." —

—  "Ja  struntar i "riksdagsvaalä", sa' han langstjäggågubbä. "Men tå du nö nämnd ä, så kan ja säj, ätt an borde laga äin institut, tär an sku kuna fööd opp kommunalpampa å riksdagsmännä, så int an sku behöv lån döm från aader kommuna."

—  "Tö ä int så dumb", sa' han släätraka kaar. "Men väit du, hä sku noo vaal tjinkkååari arbeitä än ti fööd opp griisa. Å för resten ä vår bye för torran ställ åt så tjinkå växta, så ja ä rädd, ätt de böre liid åv törkå, får ällttå å vaal nöödväxin. Å nöödväxin kara ä äinviis å djävlå ti ha ti djära mä. Ja sku föreslå äin backa i Norrby, millan Nousolamp, Karvalamp å Saukkolamp träska. Tär sku de få sima mytji. Men maatfrågå ä å tjinkå. Stillar an döm för hårt, så slu­tar de ti gaa. Djeer an för svag maatä, så får de stor maga å toom hövå. Matar an åter i döm "andlig spis" för mytji i börjanä, så böre de tro för mytji om sä, å vill för fort i riksdaan. Så tå får äin vakt döm jämt, om inte de ska spring å agiter för sä. Å för resten, tror ja, ätt vi int sku få statsbidrag för tokan institut." —

Skaffara kom å roopa, ätt maatä var gååli, så ja hända int hör sluutä på gubbas "filosofi".


Uno HögnäsSenast uppdaterad 2016-04-17 09:33
 
 
Top! Top!