www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
"Sisu-salva"
Skrivet av Uno Högnäs   
2007-09-19 20:12

"Sisu-salva"

 
 
Äin da fundera gubba om knuggara å trulltjärnga. Somt hulld styvt på Lapå-gubbä å påstoo, ätt han var bäst i Finland ti boot kräftå, lungsoot, utslaag å ti knugg bort djikt. Tå vaalt äin gubb arg å sa: "Ni ska int tala om knuggara! Te dåger int ana ti brass mä tjärnga, å ja ha förbanna mä åpåå, ätt naa knuggara komber int innanför miin dörrna, än minder får de knaper om ryddji miin. Förr döör ja i djikt. Ja sku vela häng all knuggara i baståröitji, saan äin håksa dräpa hingstä miin för några år saan. Hä börja halt mitt i allt. Grannas Kalle sa', ätt ä ha bringsinå ur ruumä å ba mä fara ti knuggara mä hingstä. Knuggara sa', att pulsådrona var stocka å ätt de var "lääst idjänn" bå i svänga å i rumprootä, å ätt nervknippona ha kållast millan bakbäinä. Men han lova löis öpi döm. Han knugga häila daan. Hingstä knällt, sparka, håckra (gnägga) å sveitast, jyså an sku ha tvååla ä. Tå an sluuta, vild int hingstä slipp foot om foot. Hä stoo å hängd lägga å blåast bara åt silppå, fast ja laa 24 nava mjölä. Anna daan for ja ti Morelius mä ä. Han droo strax ut äin spiik ur krååkå häas. Men om knuggara ha fååt halld åpåå äin stånd till, så ha ja fåe gräva neer ä".
 
"Hm", sa äin annan gubb. "Naturligtvis finns ä uuspäila på all områåda. Å all freistar förtjeen penga mä hää vätä, så de ha fåe. Men krånglåan tjärng rååka ja i alla fall, tå ja var på stjinnhandel i Haapavesi. Ja fick tär på djäsdjivargåålä äin natt så svår taaninga, så ögona vänst å agg i hövå. Maga svälld opp — jaagu! — jyså fotbollä. Han kund känn t.o.m. paltbätona utanpå magasättji, å grovtarmä var tjock jyså äin kooka pylsså. Tå de ha lagt 8 kannfull lavermang åpå mä, utan ätt ä hjälft, så stjicka de ätt äin trulltjärng, så bood 2 fjändeil tärifrån. Hon tjänd mä på maga, skaka på hövå å sa', ätt te aader sku gaa ut. Saan öppna on äin ask, så var vingla in i sju sorters papprä, å börja smöri maga å ryddji miin. Å saan on ha djivi mä drick ur äin lillan flaska, så vältra om mä å gruv på golvä å trampa mä på ryddji. Int var ju hä precis roolit. Hä leet i maga jyså tå tjärnga kookar klääda. Men ätt 10 min. var maga miin toom å slaka jyså äin sälastjinns laukkå." —
 
"Tö ä nästan  lika  bra ti  ljuv så han  kar, så beräätta om  "sisu­salva" åt äin Kroon-bo, så kavera, ätt Nädervetil int var ritti svensk. Men int räider du dä äntå", sa' äin rööstjäggåan gubb.
 
"Nå, va' sa  han Nädervetil-booä" frååga all gubba.
 
Jå, han sa så-ste:
 
"Visserligen har Ni räätt i va Ni säjr, men Ni ha int följt mä ut­veckling i Nädervetil. Tärrmen väit int Ni, ätt äin penningsstark kaar från Rui jarsiidå håcks bygg appteitji i Nädervetil. Stäinfootä ä gålis räi. På appteitji ska de tillverk å sälj — utom Durictz moderdroppar, Riga balsam, Pirun paska, Kolmelaista, Saakelin pojan korvatippoja å Slagvattnä m.m. — äin sorts salva, så har krånglå verkan. Om an struker åv hä salva på vissa kroppsdeila (på bara hulldä naturligt­vis) så rusar han ellder hon strax opp å tänder ti spring, jyså Han Snöuvd sku siti i döm. Å te springer så hårt, langt å läng, så både Zabala å Nurmi lämnar, jyså de sku sta i still. Ruijara fick receft åv äin trullgubb för naan vikå saan å prova hä-te' salva på äin Perho-tiggar, så villd heim ti juulä. Han fick så mytji kraftä, så tå an sprät­ta ti vägs, djick hängsla åv. Veer Sumpo-Jossis ha an räi så hål faartä, så hängsla stoo räät ut ur böxbackdeila jyså rumppå på ein "ko­met". Han sprang jyså äin raket djinå Köystbye, Perho, Kivijärvi, å ätt 4 tiim var an i Karstula. Tär ha an så håål faartä, så an int hän­da vänd, ana sprang räät mot äin smidivägg å mä halva kroppä djino gluddji. Men han ha haft engelssjuukå, tå an var båån, så backdeilä var stor å int rymsa djinå gluddji. Men han bannast, ätt smädä sku såga gluddji ti stöör, för han villd spring länger. Nö håcks Nädervetil-boa böri tillverk på appteitji siin hä-te' salva i väldi mängd å smäta in all hä sorts folttji så int ä tvättäkta Nädervetil-boa — så de böri likn rulltårtona. Bara salva ä tillräck­ligt tjock, så springer somt allt ti Petsamo, Utsjoki å Nordkap. Salva sitter 2 år å påå, å under tiidä händar de struuk döm ur kyrkbootji. Salva lär beståå åv linolja, tjära, borax å 20 sort anna. Men för ti bland ä, fordras appteitji, å tärmen bygger de. Å bara Ni väntar äin tid, så ä Nädervetil lika svensk så Kroonbi, tack vare "sisusalva".
 
 
Uno Högnäs
 
 
 
 

 

Senast uppdaterad 2016-04-17 11:04
 
 
Top! Top!