www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Äin harjakannå
Skrivet av Uno Högnäs   
2010-06-17 20:21

 

Äin harjakannå
 
 
Hä var äin lördaskvälld. Gubba satt full Gustas stuga å röikt å beräätta. Somt mära ti byyt hästa å roopa: "Vi lägger gaa rump i rump, bara tö består harjakannå!"
 
"Ja tror, ätt int äin inda åv er ha druttji äin ordentli harja­kannå, fast ni låås galm  å roop om  ä", sa' Gust å maka  på branda.
 
"Knappast ha du sjölv hellder druttji ä, fast tö ä 83 års gambel", sa' han ynger åv te kara, så sku byyt. — "Jå, nästan liika mang gang så tö har lagt stjäidä i munnä. Å hä välkast, så ja nantin ha druttji, hä djita Göukback-Leander bestå på Pedersi markna mot vilja siin. — Sii, Göukback-Leander, Torres Ant å ja foor äin gang ti Pedersi markna. Ja sku handel åt mä hästä, Göukback-Leander sku byyt bort hä Raikå däis, så blisska på rumppå å var så iistädå, så ä int rörst ur ruumä, fast an laa halmtjärvå ä unda maga å tänd elda ii ä. Torr sku söli stoolona. Ja fick först tokan uuspäil, så tattara ha stilla opp mä ärträ å mä halmstickå blååst väädrä undi stjinnä i svänga häas, så ä sku sii fäit ut. Men ti all lyckå hända ja byyt bort ä, förr­än allt väädrä hända fara ur ä.
 
Värr var ä för Leander ti få byyt bort Raiko. Han håcksa räi få passlit byyt ä åt äin Esse-boo, så lova äin åxhövel, äin foghövel å äin par bäilisskoova i millan. Men tå de sku provköör ä, så too Esse-booä naaläis opasslit på tööma. Tå sku ni ha siit Raiko! Hä gav "rakanvattnä", jyså an sku ha öist mä stjuulå. Å gubba hända int langt, förrän iisstritjila hängd bå ur håårä å stjäddji. Saan städd ä jyså kränttjå. Tå var ä när, ätt Leander håcksa få sä mä foghövlä i hövå, för Esse-booä ha pela bort pälsa siin. Han låfta jyså drank-tunnå.
 
Tå for ja å Leander ti kvarteerä. Tär hitta ja bakom stalldörä äin pytså röömulldä å sa' åt Leander: "Nö blandar vi passli förgå å må­lar övi Raikos bläsä å bäina. Saan väntar vi ti stjyymnindji, å tå byyter vi." — Hä too int läng, förrän Raiko ha ändra färgå, å liika fort djick ä ti byyt bort ä. Leander var så glad, så an fampa mä. Men tå ja tala om harjakannå, så  lååssa int an höör ä. För han var så   nooga   å   snåål,   så   an   sku   ha   täiji   fempenni   mä   tändrä   undan sviinrumppå.
 
Just tå ja yrka på hä-té harjakannå åv Leander, så kom Torres-Ant in. — "Nå, fick du såld stoolona diin?" fråga ja.
 
"Hä var int na söötmjölttji, men ti slut slapp ja döm. Sii, ja fick så rokå börjanä. Tå äin fäitan tjärng sku prov äin åv stoolona miin, så träffa on få tokan, så pojtji miin ha liima. Å ha faan hulld int. Tjärndji rama i backa, söiså häila torge darra. "Ursäkta!" sa' ja. "Ni rååka få tokan stoola, så ja ha lömna ooliima för ti kunna viis åt folttji, hur städå tappningar ja lagar i stoolona miin. Fräistin prov äin annan!" — Men tjärndji, så full oopasslit å till på tjööpä rååka vara utan hä-té franellspladdji, var arg jyså djäitindji å skräik: "Ni, Gamlakarleby-bor är ett djävla pack, som borde hängas varenda en!" — "Så, så!" sa' ja. "Vöm sku ta' åpåå ti gräva neer så mytji raatona! Å för resten ä hiss stoolona määra åt fiinare å lättari folttji. Å int åt tokoté gårrvamba, så bäst sku pass ti tyngda på äin brunnsvind." — Tjärndji knugga åv å skåda jyså åxä. Men saan ä bäcklast så-té mä första tjööparä, så fick ja vänt fläira tiim, förrän ja fick sålld äin stoola. Men tå ja i alla fall slapp döm, så ska vi tööm äin flaskå "praatvattnä" på affärä. Ja fick tjööp billit äin flaska bästa "rom" åv äin hästhandlar", sa' Torres-Ant å öppna konttä siin.
 
Leander låå räi å snarka i sändji, så vi iissa int väck onå. Vi tyckt, ätt tå an var bå riik å snåål, så behövd int an snåålas på vår bekostna. — "Han-té skåånåxä jöutas int bestå harjakannå hellder, fast ja mååla Raiko hans, så vi fick byyt bort ä", sa' ja. — "Har an noo penga  mässä"? fråga Ant å  ställt sä ti  kork öpi flaskå.
 
"Var tö lugn för hä. Ja såå äin oväxla 500 mark i plånbootji hans i da" sa' ja å ställt två bleck mååt på boolä. — "Tå stjööter ja noo om, så vi får harjakannå om måron", sa' Ant å knyckt öpi korttji mä tokan viktåan miin jyså an sku ha passa opp på Roostoffas hoteIlä. Han sloo båå mugga full å visista: "Skåål, Gust, för tiin Raiko-måålasä,   miin   svag   stoolona   å   Leanders   stinn   plånbootji!   Skåål!"   —
 
Vi too var sin dåuli klunk, men ja ha int svälld neer "rom" så tunglit, int förr å int saan. Ja skåda på Ant. Näsaborona hans dar­ra.   Å   han   frååsa,   jyså   äin   häst  åt  rokå   silppå.  —   "Nej,   va'   gröönarma-kolsvarta   — var hitt! Hä smakar — jaagu — jyså ä sku vara bryggd ur äin par gambel vammalsböxona!" 
 
"Tö har räät", sa ja. "Hitt flaskfullä ä tiIiräckIit för ti dräpa äin häilan djässbåslag. Kanstji Leander får sjung ut oss bååtvåå om måron för häté suupä vi too. Ja tjänder räi hur ä kluckar i tarma miin jyså i maga på äin hund, så stjällder."
 
Vi börja syyn hä-té flaskå noogat. Vi låfta å smaka å kom ti in­sikt om, ätt kanstji 5 % var brännviinä å restä — sillaka ur na gambälan   åtting.
 
Ant svoor ännö äin versså å slängd flaskå i broosända. Saan stäig an gräins övi Leander, droo plånbootji hans ur liistyckfickå å djöömd ä undi skååpä. — "Nö ska' du få sii, tå Leander består harjakannå, så vi får stjölld neer sillaka om måron!" sa' Ant, tå vi kröup i bäddona   vår.   —
 
Räi fyratiidä om morrnä vaalt vi hårt väckt. Leander täisa oss, jyså vi sku ha viri två kråkräddå, å skräik: "Opp faan så foort! Naan ha stuli plånbootji miin".
 
"Praat skåånä!" sa' Torres-Ant. "Söök i fickona diin å var sakta! Gåålsfolttji kan ju troo, ätt du misstänker töm."
 
Men hä hjälpa int naa. Leander marra å fick toko skryttona kring munnä, jyså tå hundä griinar. Vi sökt å sökt, men hitta int naa. Tå sa' Ant: "Ja väit int na anna råå, än ätt ja spänder i hästä å far ätt hante Abba jär från grannbyyi, å vi har honå ti skåda i bränn­viinä". Å söis djoor an.
 
Ant beräätta noogat för Abba, hur saatji förhulld sä. Å Abba var strax mää om ti pungslåå Leander. Tå de kom, sa' Abba åt Leander: "Om du vill väta, vann plånbootji ä, så ska du skaff åtminstone hitt karafiinä full mä starkvarå!"
 
"Vadan sku ja få hä?" fråga Leander å skubba sä, jyså an sku ha haft luusa.
 
"Hä är int svårt. För "Snårå-Agust" ska ha' dyngtalkå om övermåron. Å tjännder ja August räätt, så komber gubba ti få stjöli neer tjötä å päärona mä anna än svagdricka. Spring tö, Gust, tii mä kara­fiinä, noo vaal hä fyllt!" sa' Abba å knuffa mä i siidå.
 
Ja dryyst int 10 minut bort hellder, förrän karafiinä var full. För Snårå-August ha ymnit åv hä varå. Abba hällt brännviinä i äin glaas å fällt 10 sääskorn i glaasä. Saan too vi allihoopa dåuli klunka, å Abba börja skåda i brännviinä. Han stankka å skåda, men lååssa ha svårt ti sii naa. Karafiinä var snart toom, å ännu ha int Abba siit stjyymttä åv plånbootji. Leander darra i häila kroppä åv spänning, å öögona stoo i hövå jyså på äin ströjd hara.
 
"Ant får spring ätt mäir brännviinä! Hitt ä kållåan saak. Ni ska allihoopa vara tyst å tänk på plånbootji. Annos kallar ni bort mä", sa' Abba å röört åkring i glaasä mä pääråstickå. Leander möurista jyså äin argan åx, tå Ant sprang ätt brännviinä.
 
Abba   börja   åter   skåda.   Tå   karafiinä   var   nästan   toom,   roopa   an:"Nö  siir  ja  plånbootji!  Hä   synns  vara  åv  Uulå-läddrä,  å  tii finns äin ooväxla 500 mk."
 
"Jaagu! Hä är noo miin plånbootji!" roopa Leander. "Halldin tjäftona er nö, så Abba får skåda!" — Men Abba sluta åter ti sii, å karafiinä vaalt toom. Abba sprang sjölv ätt mäir "praatvattnä". Å tå Leander marra om, ätt ä vaal dyyr skådasä, så fråga Abba, hokan så ä mäir penga: 50 mark ellder 500 mark. Tå sucka Leander å hinssa opp böxona siin. Vi hända int drick ana hälften ur karafiinä hitt gangå, förrän Abba roopa: "Opp gubba å skåda! Hä-té femt sääskoornä staar på ända. Hä betyyder, ätt äägarä sjölv har plån­bootji. Söök bara i fickona diin!" — Leander skakast jyså aladob å börja   syyn   klääda  siin,   jyså  tå   äin   roottjärng   lysskar  sä.
 
"Stopp!" roopa Abba, tå Leander börja skåda allt i låårfoodersgräina. "Sii, tiond sääskoonä spärrar uutåt! Hä betyder, ätt plån­bootji finns i yttran fickona." — Leander rusa ti pälsa siin, fast ä villd slåå klöövra för onå, å tjänd i yttran fickona. Han rööna å bläikna om varaader, tå an fick i plåånbootji siin å roopa: "Jär ä plånbootji! Suupin int naan mäir, anna läggin mä föör tibaaka, va så finns i karafiinä! Hä ha räi kosta åt mä 25 mk."
 
"Voi hör du, biit dä i bakända, snålskrindä!" skräik Abba. "Nö dricker vi rästä som harjakannå, fast du om måron sku djita å bäiss. Skål gubba!"
 
 
Uno Högnäs


 

Senast uppdaterad 2016-04-17 11:32
 
 
Top! Top!