www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Han, så int ha djoort naa, behööver int spring
Skrivet av Uno Högnäs   
2010-07-02 10:58
"Han, så  int ha djoort naa,  
behööver int spring"
 
Vi satt äin kalldan vinterkvälld å vänta på mjöla i Honka kväärnkamarä. Å allihoopa fröus vi, så sjäälä hoppa i oss. Till å mä Gust satt å kyyrista framför kaminä, tär några sur pärtträsklabb tjytta å brann. Hä påmind nästan om, tå Karl Xll:s soldata satt veer lägereldä i Ukraina.
 
—"Nå Gust, tö är obart sakta i kvälld å hänger läppa jyså äin tattarkånil!" sa' äin Terjärv-boo.
 
—"Var sakta å lägg Gust vara i fred! Ha int du höört, ätt an ä väckt å höör ti hä-té "junttangäng", så brassar i vår byyji? Han tänker noo ut predikanä för måronkvälld", sa' äin Skogspära-boo.
 
—"Ni lär noo ha predikanta utan mä. Fast noo pa ja ha lust ti predik varin gang, så ja fäälas ti utstjiftä miin å siir, hur mytji de stjäl ur skooji miin. Men int tänkt ja på hä nö. Ja minnst bara, tå ja höör kväärnä dunder, hur ä var på Obergs verkstaan i Helsing­fors  1873.
 
"Öukin i kaminä, så vi tål lyyss, tå Gust beräättar! Ja har räi så stinn fingra, så ja sku ha behöva nooträ i jons, tå ja knappa idjänn böxona miin", sa' äin gubb från Gränibyyi.
 
"Tå Särttjis-Jossi djick i konkurs, så beslöut an ti fara ti Hel­singfors på bortarbäitä å villd ha mä å Biggas-Kallä mässa. Sii, Jossi ha äin lillan kamarhandel, men tjärndji hans var så dåuli ti stäik plätta, å bååna åt siirap å fiinsockrä, så ä kom balans i kassa. Tå länsmannä sku å määt ut ägendoomä hans, så sloo Jossi knyytnava i boolä å skräik: "För va faan har an tå borgismännä, om int te ska betaal!"  Men   hä   hjälpa   int  naa.   Allt,   va   Jossi   ha,   ströuk   mää.
 
Vi fick arbäitä på Obergs verkstaan. Å Biggas-Kallä, så förr ha viri i Helsingfors, laga åt oss kvartteerä veer Pojkas-Miinas. Hon var från Gambelkaarby. Första löördaskvälldä villd pojka ha mä mässä å skåda staan. Ja sku helst ha lämna i kvartteerä, för ja var ju bara 20   år  å   skamble   åv   mä.   Men   pojka   lova   bestååning,   bara   ja   kom mää. Vi djick in på äin fiinarean kaffebood, tär äin kaar too emoot myssona vår å hängd opp döm. Tå vi saan sku fara, så räckt an handä åt Biggas-Kallä å sa': "Min herre! Jag har ingen lön". Kalla lååssa int förstaa, va an määra, ana sa': "Tö var faan så bil­lian kaar! Tö får kåma ti oss."
 
Nö sku ja ha vela ti kvartteerä, men Biggas-Kallä å Suistares-Matt hulld mä äin i var arm å sa', ätt vi ska fara å häls på "Lisa". Te droo mä in djinå äin mörkan port på äin gåål å baa mä vänt, så läng de sku gaa å skåda, om "Lisa" var häim. Tå ja ha' äärand bakom, så skåda ja åkring mä å hitta i mörkrä in lillan döörr. Ja stäig in. Men ja hända knafft innanför dörä, förrän ja höört toko djävla Ijuudä, jyså tå ä korrar i maga bakätt korngrynsgröitä. Å mä sama kloppsa äin svartan varelsi, så liikna äin minderan tattarpojk, mä räätt på ryddji. Ja tänkt strax, ätt ä sku vara Han Snöud sjölv å håcksa diign på knääda. Saan hambla ja i mörkrä bakom mä å fick tag i äin hååråan rumpstritjil å äin hand mä läng naggla på fingra. — "Sii såh!" tänkt ja. "Hä synns noo stäm, söis de ha mååla onå på helvetistaavlå i Köust-tjyrttjå. Få sii, va an määrar ritti!" — Mä sama höört ja, tå ä roopa mä toko struupljjudä, jyså tå Perho-finskona är i bastå: "Kajtback-Gust, Kajtback-Gust!" Å äin annan tokan saman gubb kom i mörkrä spaserand ätt ååsä. — "Sii-såh!" tänkt ja. "Han synns int vara äismen å tjänder braa namnä miin. Men obart nödväxin synns de vaal, toko så vistas i hätanä. Tå allt gaar åkring, så troor ja, ätt ni får tungan å strätåan böölå, om ni määrar ti slääp bort mä på två. För noo lär ja sparkis stjynit, förrän ni ha kooka mä lävandes!" tänkt ja å bäit tändrä ihoop å nappa åter i hä-té håårå rumpstritjilä.
 
"Kajtback-Gust, Kajtback-Gust — hi-u, hi-u!" skräik Han Snöud å klööst mä på nacka å i öögona.
 
"Gläss int så obart, tö har int mä ännö!" sa' ja håårt för mä sjölv å droo ur rumppå, så mytji ja orka. Tå sku ni ha siit! Hä-te anna svartgubbä kom jyså skåtä undan taatji å räätt mä på hövå. Å bååtvå börja stritt vattna åpå mä, så ä höura åv mä, jyså tå an skålldar sviinä. Å så fort ja släfft ur rumppå, knyckt de hattä mä åv hövå, too ä mässä å försvann undi taatji. Ja höört bara äingang: "Kajtback-Gust, hi-i-u!" Saan vaalt ä tyst.
 
Ja sprang ut på gåålä utan hattä. Int knäck å int knyys höörsa åv Biggas-Kallä å Suistares-Matt. Tå tänd ja ti spring djinå porttå å ut på gatå. Ja sprang jyså äin dår, så ha sluppi löös, ellder jyså äin gubb så första gangå ska å beställ barnmooska. Ja hända int om   mang   gatåhörn,   förrän   fläira   polis   kom   bliistrand   å   klamsand bakätt mä. Men ti lämna jyså hästskåånä på Kroombiååsä. Tå ja kom ut ti Esplanadgatå, sprang ja räätt i arma på äin stooran ryyss. Han hända int säj ana "joppfujuma", tå låå an å spärra jyså grännriisbocka  på  gata.
 
Men nä hända polisa opp mä å fråga, va ja ha djort, tå ja sprin­ger. Ja djita äin goo stånd blås ifrån mä, förrän ja kund tala. Saan saa ja, ätt kambraata ha firi ifrån mä, å ätt ja int rååkar ti kvartteerä. — "Men varför är Ni utan mössa?" fråga äin åv polisa å skratta. — "Jå, sii tå ja sku gaa på äärandä miin i äin magasiin, så rusa två varelsi å på mä. Aina på ryddji å anna på hövå. Ja väit int naa, va de var. Men håårå var de å svart jyså Tattar-Eljas, å rumppona ha de. Te klööst mä å too hattä miin. Te liikna precis Han Snöud ellder småå-djävla,  söis de ä  mååla  på  helvetistaavlå".
 
Polisa skratta å lova föör mä ti kvartteerä, men ryyssä han väiva mä arma a bubbla: "Joppfujuma! Bollsoi hullu mies! Karatsjåå — putkaan — putkaan!" Ja förstoo, ätt an määra, ätt ja var göulå å passli ti lägg i butka. Men polisa skaka på hövå å följd mä allt ti kvartteerä. Veer porttä sa' de åt mä, ätt ja allttiili ska minns fråg åv töm, om jag sku vills. Men ätt ja int ska spring undan, för han så int ha djoort naa, han behöver int spring.
 
Daan bakätt djoor int Biggas-Kallä å Suistares-Matt naan anna än härssa mä. Å tå ja tala om töm-te djävla, så klööst mä å foor åv mä hattä miin, så skratta de, så de låå ätt golvä å sa': "Förstaar int du, pöllindji, ätt de var aapa-kattona, så äin cirkussällskap ell­der naan positivsgubb ha tär i liidrä". — I argona såga ja hä daan på cirttjilä liika mytji så te aader bruka såga på äin duun. Tå vaalt ja kalla opp ti konttoorä, Å han direkttörä, så ha lang ögbryynshåårä jyså äin ullhund, skåda undan musstji å röuta: "Från vilken djävla nation härstammar Ni, som varken behöver vila eller sömn! Varifrån är Ni hemma?" — "Ja ä från Nädervetil", sa' ja. "Å fas­far miin var från Jolkka. Å bara diriktöörä skådar ätt, så de hallder åt mä verttji, så noo sågar ja." — "Inte vet jag var Nädervetil och Jolkka ligger, men arbetar, det gör Ni för två", sa' diriktöörä å gav åt mä 2 silverrobel. Å nästan dubbelt stöör likvida än aader fick ja. Men fast ja mang gang saan ha viri på faarli ruuma, så ha ja allder sprundji antiid, än tå ja ha haft liivsjuukå. För "han, så int ha djoort na, han behöver int spring". 
 
 
Uno Högnäs
 
 
 
 

 

Senast uppdaterad 2016-04-17 11:30
 
 
Top! Top!