www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Äin analys i 20 graders värmanä
Skrivet av Uno Högnäs   
2011-02-15 10:00
 
Äin  analys i 20 graders värmanä
 
 
"Va bryr han gambel sä i glädje, bara an får värmanä", sa' för­ra tjärndje, tå prästä förlikna himmelä ver glädje å buusestjitilä ver värmanä å fråga, va on tyckt bäter om. —
 
Visserligen ä ju värmanä braa bå åt djikt å katarr, men ståndå har ä mang sorts läisamhäitä mä sä. Bröö möulas, å kvinnfolttji vill int trööst baka, tå pärttaka ä så eldfängd jyså kruutä. Kaffegrädda surnar, abbora surnar, smöra härsknar, kuddona böular åv törstä å siinar. Myggona frodas å fälas å dricker ti träsktji i millan å suuver saan flickona, så värmanä tvingar ti ligg nästan nätjin i gliis booda å oppikambra. Ti råga på läisamhäitä får folttji äin sjukdom, så doktora kallar ti "sommardiarré". Hä hör Han Snöud till. Maga kur­rar å låter ill, om va an sku ita. Törstå är an jyså äin handelsräisand på morrnä bakätt äin lyckad affär. Men int tål an vattnä, int tål an kalja å int täss tjeernbländå, så t.o.m. herrskapä pa vila ha'. Tå vambä kurrar första gangå, kan an tryggt kast bort hängsla å sök ätt bältä, så inbesparar an framdäils bå tiidä, svordoma å läisam­häitä. Men hä te sjukdomä har hä goosiidå, ätt ä int lägger folttji "sova bort sin tid", utan tvingar döm nattetid ut åsta beunder naturä å har döm mä makt ti niig millan äinrisbåskona "liksom sipporna i lunden".
*
"No böri te mä all sorts djävulskapä nö för tiidä", sa' äin gambälan bysskaar järomdaan. Ju mäir paragrafer de hittar opp i jaktlagen, tess minder djura finns ä ti skuut. Hä är bevis å på, ätt te, så spinder ihop tokoté, int dåger ti skuut baståbjörnä hellder, va saan skoosfuula. Te bötfällder mä några mk hunda så springer löös, å kara, så skuuter tjäddra i olovli tiidä. Men hunda springer äntå å dräper tjäderunga å haraunga, å kara skuuter tjäddra i läikantiidä jyså förr i världen. Sii! Grekerna fick å stjäla, bara int naa fick fast döm, å "lagen har tillkommit på det att överträdelser må över­flöda". Hä är kanstje dumt ti förbjud mang sort på äin gang å för­bjud så tykelt (ofta). Säintänkt folttji glöömber tå bå regler å undantag. "En gång säga och därvid förbli — är bättre än att hundra gånger tala". Annos vaal ä jyså mä förra flicka, så int fick fälas ti dansa, int fick släpp in pojka på löördaskvällda å int spaser mä döm. Hon fick bara vara på bibelförklarninga. Tå on var 3 mååna i staan på skräddanlärå, fick on koma häim å sööm — båånklääda åt sä. Nej, 2.000 mk för var tjädor å hara i olovli tiidä å 1.000 mk för  var  gang hundä jagar  missåmarstiidä borde djära verkan.  —
 
Arg hunda borde an få dräpa strax, jyså Hirsilä Samuli djor i Köustbye. Han vaalt äin gang biti åv äin argan hund. Tå ladda an äin tvåpiipå pistol städåt mä blååna, tills an nästa gang sku räis om hä gåålä. Hundä kom ruusand å på onå jyså varge å bäit i pistolä. Han tryckt åv bå skåta på äin gang i gapä häas, söiså röitji å blååntoppona kom ut undan rumpå. Ja behöver knappt säj, ätt hä skåtä förvandla hundä ti äin par handska mä håårå siidå utåt", slöt gubbä.   —
*
I Amerika har "nakenkultur" framgång, hörs ä. Nyligen vigd de i Chicago äin brudpar, så tillhört sama nakenkulturella förening. Brudgumma var split nätjin, å bruudä var kläd i äin — leende. All djäsbåsfolttji var å nätjin, mä undantag åv biskopen, Perry Ward, så vigd döm. Han ha äin fårstjinnsremså på maga, men var troli­gen raka under arma å fliinskallå. Hyllningstelegramma kom från all nätjin folttji i häila världen. Söta folttji! Hitt ä na ti tänk å på för oss jär i Finland, vi så har så "nakenkultur". Tänkin va penga djäsbåsfoltjti å brudfolttji sku inbespara i utstyrslä, om de sku lägg vig sä nätjin i 1.500 nätjin djäsbåshjons åsyn! Tömte stor djäsbona i Karlebynejden sku vaal storarta, int bara som festa, utan som — solbadskursa. Klasstjillna sku utjämnas å sä själv utan skrääddara (som enligt K. J. H. tidigare haft detta uppdrag). Na lite krånglå kund ä vara i börjanä ti väta stjiIIna på första para ä näsaviis i purpuri, på pojkdansä å gubbdansä. Men no sku hä gaa, saan an sku vaal vaan ti dööm ätt färgå.
 
Int vill ni väl bestrid, ätt int finska nationä har "naken kultur". Sällan har an siit bevis på na nätjinare kultur å bildning än va i hitt landä presteras. Tärrmän borde vi inte bara ga utan klääda, vi borde å raka håårä allstans åv kroppä å klipp åv örändona. Äin bevis: "För två veckor tillbaka dräpte arbetaren Jaakko Viljanen sin dryckesbroder Väinö Viljaranta. Viljanen begav sig efter utfört dåd till sitt hem och inväntade lugnt myndigheternas ankomst. Det för­tjänar nämnas, att Viljanen redan tidigare dräpt två personer, av vilka den ene var hans broder."  Böri int hä vara bevis på rokå strafflaga å "naken kultur". Sku int är pass mäir ti jämk om straff­lagen än om hä te arma jaktlagen? Få sii, hur mang kaar t.ex. Viljanen får dräpa, förrän de förstaar ti häng onå! Få sii!
 
 
Uno Högnäs
 
 
Senast uppdaterad 2016-04-17 11:42
 
 
Top! Top!