www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Påsadyndjå å politik
Skrivet av Uno Högnäs   
2011-02-15 09:42
 
Påsadyndjå å  politik
 

Undertecknad var senaste sommar med på ett par takspikningstalkon, där deltagarna blevo undfägnade med "doppakaffe" och ett bastant mål mat. Efter måltiden tände gubbarna sina pipor. Och medan "Fem blåa bröder" gingo upp i rök, resonerade man om konstgödsel, politik och den snedvridna samhällsordningen.

- "Int kan ja förstaa naa anna, än ätt vi läver i världens sista tiidä", framhöll en storväxt bondgubbe med gråsprängt hår. "För allt ä så oppå neervänd. Tjärndii miin, så har liika grå håårä så ja, ska' få äin lillan i pääråtaantiidä. Å sånahustrå vår, så int ä 30 år ännö, kan int få äin början hellder. Fast on nyttjar fläira sorts pilldrä. Å allihoopa låter ill. Tjärndji, så ska få, låter ill. Sånahustrå, så int kan få, låter ill. Piigå marrar jämt, tå int vi minns halld 8 tiims daan. Å lärarä vår knarar om ätt nativitetä avtar å bååna minskas i skola. Hä är ju int ti förunder sä över, tå bara gambel tjärnga dåger ti få båån. Hä borde vara jyså i Italien. Sii, Mussolini han väit, hur an ska' driv opp fruktsamhäitä. På några år vaalt ä så trängt i hä te italiensk stöulä, så de mä makt djita ta åt sä mäir landa. Å om ja sku boo i Italien, så — fankenbesitta — sku int ja läva räint åv bara oppfostringsbidrag. För hä är 14:ond båånä, så nö ska' vaal fööd!"

- Tö har räätt", sa' en annan av gubbarna, som har helskägg. "Han så har stugå full mä bååna å äin IiIlan häimanssmulå, borde noo få na sorts premier. Ja vill si, hur Han Snöud ä gar mä nativitetä, om vi böndrä å böri skåda ätt bara va så löönar sä! Å tjärnga vår böri fööd bååna enbart i proportion ti mantales storläitji. Tå sku inte ä kåma mang på miin heimansdäilä, så ä bara 1/48 mantal. Men värr vaal ä mä tä, Gustav, så har äin fjändäil (1/4) Tö får no vänd dä ti regerindji å anhåll om ti få ta' fläir tjärng. Fast hä goo siidå kan ä nö ha mä sä, ätt du int behöver tjööp na påsadyndjå". (Gustav skrattade lika hjärtligt som de övriga. Men av ryckningarna i mun­giporna och ögonlocken kunde man sluta sig till att svaret inte skulle bli sämre.)

- "Va  du  framhulld var sant",  började Gustav.  "Men  hä  te  påsadyngfrågå sku du ha kuna hopp över. Fast ja förstår, vart du villa kåma. Sii, tö har däil i andelshandel å tjööper allt tärifrån. Men ja tjööper bara, tär ä passar, å tär ja får billiast å bäst varå. Å fast tö tjööft dubbelt mäir påsadyndjå i våras än ja, så har du allstans sämber växta. Väit du naa, va hä betyder?! Jå, ätt S.O.K.-påsadyndjå int passar på svensk åkra. För vi har int jär i traktä na kol­lektivjordbruk. Hä hittar du bara i Ryysland. Ja förstaar int, hur tö ha kuna vaal så kommunistarta, så du t.o.m. ha börja lägg stjäddji väx jyså storryyssa! Ellder kanstje störst däilä åv allt kalisalt, tomasslagg å superfosfat, så du sååd i våras, djödd stjäggrootä diin. Tå hä är så obart fröudå, men havra å kornä diin räcker int tåsskå (grodan) undi häkå". (Repliken framkallade en ljudlig skrattsalva.)

- "Ja tror knappast, ätt an kan bedöm äin persons politisk åsiktä varken åv stjäddji hans ellder åv hä påsadyndjå, så an sår i åkra siin", inföll den storväxta bonden. "För Gustav ä noo så borgerlit sinna å "vit" så na aader åv oss. Fast han har svart stjäddji å tjöö­per påsadyndjå från S.O.K. För resten djär ja hä sama. Å vem väit! Kanstji ja å Gustav ännö i världen får flytt å bo i te stäinhuusa, så S.O.K. bygger i Helsingfors mä vår påsadyngpenga. Tå tycker ja, ätt vi int ha sååd hä te djöönindji i onödåhäit. Fast ä sku saan väx bara talla på åkra vår."

- "Hä finns obart mang parti nöförtiidä, så slutar på -ister -lister å -sister", replikerade gårdens husbonde. Men hä är visst å sant jyså amen i tjyrtjå, ätt kommunisträ har enklast programmä. Å för ti vara kommunist behöver an int mytii vätä. Vi kan ju ta som ex­empel "Marjonens August". Han ha minsann int vätä ti förhinders. Varken tå an var båån, ellder saan an vaalt fullväxin. Men han be­hövd int mang år arbäit i stockskooji, förrän an ha kommunistprogrammä på fem finger. Saan an ryymd ti Ryysland 1918 ha int ja hört åv onå. Men fast int an tjänd bokstävrä, kund an programmä hä månä bra, så ja misstänker, ätt an ä officer i Stalins  livvakt."

- Ja, hä är no sant, ätt int behöver han ta precis na mang exam, för ti vaal ti kommunist", inföll Gustav. "Han behöver int na anna läromästara än spilt såiji, rokå fiilå, låg dagspeng, rätå stöula, Amerika-flästji, skarp bröö å rokå tändrä. Tå säss an på stubba å sväri. Han bannar kvartersmännä i allmänheit å borggara i synnerheit. Saan sticker an yxä mä skaftä neeråt millan jackkraga, river såiji löös från båga å viker ä kring mössa. Tå är an gålis ti däil borggaras ägendom." —

Jag fann en större portion sanning i gubbarnas filosofi och beslöt att även i sommar vara med på "takspikningstalkon".

 

Uno Högnäs

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-04-17 11:43
 
 
Top! Top!