www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Bolagshandel 1877-78
Skrivet av Uno Högnäs   
2013-01-18 09:34

 

Bolagshandel 1877-78

 

Kanstje läsekretsä vill hör några ool
om äin sorts bolagshandel, int från i fjool;
nej, från äin femti-sexti år tibaaka.
Tå var väga smala
å gangbrooa hala
gräsä växt på torparas stugåtaaka.

Tjärnga ha' lang håårä, gubba lang stjäddje,
stugå var grå, utan papprä på väddje.
Folttjis tändrä var skarp å rågbröö än värr,
sejg korngryynä laga
råsk bullder i maga;
hä gnällt om nattä som äin iistädå märr.

Ha tiidä kom folttje no braa tirätta;
ja lävd ju int tå, men farsan berätta,
ätt sällan hört an varken kiv ellder strid.
Int var na' högfärde,
å penga ha' värde;
hä var under Alexander andras tid.

Fast Kvärnback-gubba var ovanlit förnöud,
tyckt de, ätt handelsmannä klåd som "Han Snöud”
bå för sockrä, kaffä, tobak å sillä.
"Lägg faan ha varå siin,
ja hyllar kontta miin
å köper allt från staan!" sa' Kvärnback-Villä.

Tå fleir ha sama åsikt, samlast tiie
Kvärnback-gubb mitt under turkiska kriie
år adertonhundra sjuttiosju i maj.
Te tala om handel
å människans vandel,
om Plevna å turka å furst Nikolaj.

Villes brännvinsflaska djick fliitåt åkring
veer kamarboolä, tär gubba satt i ring
å röikt ryssblada å Viborgs mahorka.
Äin bolag sku bildas
mä handel ver TiIdas;
kunder sku få dopp, så mytji de orka.

Söis beslöut gubba i Villes kamarä,
å ordförand han klubba mä hamarä
för varinda punkt å diskutera sak.
I handel fick an ljuv, (ljug)
men int vara äin tjuv,
så for åv mä allt å gav assit tibak.

I börjanä var all så förhoppningsfull,
bolaje kund ju omöjligt gaa åkull,
tå all var ärli å betala kontant.
"Räj ätt några måna
får vi no utlåna
fleir hundra mark", sa' Matt. "Hä är visst å sant!"

Men tå åårä var slut å räkning var djort,
lär no K värnback-Ville ha spotta å svort
å räkna opp all Beelzebubs kusina.
För räkning visa klar
åt varendaste kar,
ätt årsvinstä var äin kilo rusina.


"Hä bär åt skooje!" sa' Matt å svor äin takt.
"Vi ska väga precis å vara på vakt,
så int bååna iter sirap å sockrä.
Annos kan ä no gaa,
söiså tjärnga vår saa,
ätt vi siir i kassalåda — toom bocknä."

Tilda valat arg å hoppa över distji,
hon darra i häila kroppä som fistji.
"Bruk' ja djee sockrä å sirap åt bååna!
Trööst du säj bara hä,
så får du no akt dä
å beställ sjukhhusä för fleira mååna!"

Allihoopa stoo tyst å sa' int äin smack,
men int kom ju na hellder åv sä ti tack,
fast Tilda ha stjööt affär äin heilan år.
Gubba mumla bara,
saan de börja fara:
"Vad du med orätt får, det med sorg förgår."

Femhundra marks balans kom anna åårä,
men Tilda hon bara sloo sä på låårä.
Tå vaalt gubba arg, å bolaje vaalt sprängd.
Tilda bööna å baa,
men varinda gubb saa:
"Han, så talar om bolagshandel, vaal hängd!"

*
På Kvärnbacka ha äin nyan släkt växt opp,
te är "privatföretagsam" ti själ å kropp.
Men arg vaal bå Villä, Matt å Tilda,
om du som bästa vän
tar å frågar döm än,
hur Kvärnbacka bolagshandel vaalt bilda.

Uno Högnäs


Senast uppdaterad 2016-04-17 11:41
 
 
Top! Top!