www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Från Åivo horisontä V.
Skrivet av Signaturen Bob   
2005-08-18 12:08

Från Åivo horisontä

 

V.

 

(Om livförsäkring, »tankemaskinen», Akateeminen Karjalaseura å hungerstrejk, på räin Nädervetil- svensk.)

Äin da kom hii äin ungan livförsäkringsinspektöör från Helsingfors. Han var ny i tjeenstä å ha bra pressa böxona. Ja höört strax, ätt an ha fräista liite varken äin sort ellder anna, förr han trood mytji om sä, men visst liite.

»Har herr .... tecknat många för­säkringar detta år?» fråga inspektöörä, saan vi ha druttji kaffe. — »Nej», sa' ja. »Ja anseer, ätt han så narrar äin bond, så har obetala kommunalutstjylldä å äin arbeitar, så har 9 båån, rätå skoa å 2 mk i tiimä i nödhjälpsarbeitä, ti taa liv försäkring han ä utan samvätä å borde få 2 års tukthus. Förr hä ska­dar häila livförsäkringsidén, tå int de äntå orkar beta1 premier.» — Tå sku ni ha höört å siit inspektöörä. Han vaalt så arg, så ansikta fick fläira sorte färga jöså Europas kaarta. Ögona sto i hövå, jöså å på äin ströid hara. Han tala mytji å täätt, jöså tå an spillder lingona i dryftå om »stekta sparvar, som inte flyga i munnen på en» o.s.v., m.m.

Ti slut vaalt ja kurrå, läisnast ti lyyss å sa': »Min herre! Allt va Ni nö ha krysta ur Er, ha ja väta för 15 år tibaaka. Å ja ha livförsäkra på äin mååna lika mytji så Ni nö får skrapa ihop på 3 år. 'Men ja ska utan betalning djee åt Er några rååd. Förrän Ni täss ställder Er ti böre försäker i miin distriktä, så ska Ni höj betydilit på Er äije för­säkring! Förr Ni väit int naa, mä hokan ända före Ni komber ut räi ur för­sta gåålä. Å bye ä stoor, å broostrappona ä höög. Å har Ni tjärndji å bååna tär häim, så sku ja råd Er ti int fräist hellder. För livförsäkring gar int nöförrtidä på na anna sätt, än om an ä tri kar i bolag. Äin fälas före å försäkrar, anna komber bakätt å klubbar, å han tredi säl gravvårda, å saan däilar de förtjeenstä». — Tå ja utlaa saatji äin stånd, så fick ja int inspektöörä ut å försäker, fast ja låva åt onå biilstjuuss.

Folttji ha ju vaali opplyyst å uppfin­ningsrik, å tärrmän ha ja vänta dagandes daa, ätt de sku uppfinn tokan masiin, så sku viis, va äin annan tänker. Hä sku byri vara na liite mäir väälå än äin Ford-skramblå. Tänkin va tokan masiin sku vara bra ti ha för regering vår! Tå sku di strax få väta va »Folkrörelsens» anhängara tänker nö bakätt vaalä, tå ä djick mä döm jöså mä förra gubbes fiska. Han spara döm i ryssjå, så de sku halls färsk, tills prästä sku kåma å kristn båånä däis. Han skröit på förrhand åt prästä, hurr stoor å färsk de var, å tjärndji bryyna såås på förrhand, men ryssjå var — toom. Te fiska var säkert färsk. Å tänkin, va tokan masiin sku vara passli te skruv på styrelsens för Akateeminen Karjalaseura näsona, förr te få väta, va de har för framtidsplaner för tillfällä! No tror ja, ätt viisarä sku gaa så hårt åkring på hä masiin, så ä nö å tå sku djita få ny fjädrå. Ja misstän­ker å, ätt int »Folkrörelsens» anhän­gara ä så ödmjuk bakätt vaalä, så mang tror. Ja tror mäir på finnas gambel ordsprååtji: »Kun nöyräpäinen irvistelee, niin se ajattelee piru.» (Tå han ödmjuk grinar, så tänker an faan.)

Järomdaan åt äin tiggartjäring å pojtji hennas mäddaan veer oss. Pojtji saatt int i still veer boolä, så tjärndji sloo onå veer ööra. Tå strejka pojtji ti ita. Ja tänkt strax på hungerstrejk, å hurr gambel »anor» hä har. Räi ko­nung Ahab »lade sig på sin säng och åt intet» år 875 f. Kr., tå int an fick Nabots vingård. Ivers-Isak sku djära samaläis för 60 år tibaka, men struuk hjälpa åt hona, fast an var äinviis. Isak sku »svält faan ur sä» (han grubbla på religion) å var utan maatä  halvanna vikå, men tå gav Högnäs-Daddä struuk åt an.

— »Jär har dö strömdji å bröö!» ropa Daddä å röuk äin äin strömg Isak millan tändrä. Men Isak bäit int ihop tändrä, ana strömdje hängd ner lags­ätt häkå hans. Tå too Daddä faartä å smucka onå på tjäfta, så mytji an orka. Isak svälld halva strömdje. Tå smäta Daddä till anna gangå, å Isak svälld häila strömdje å äin stooran bröösbäta. Saan ååt an, så an stanka. 

Nö förrtiidä ä de rädd, om folttji hungerstrejkar. Ti släpper ut döm ur fängelsa å djeer åt döm va så helst, bara de iter. Är int hä rooli? Ja sku årneer 3 gang mä pääråstämpilä i hövå bå åt Santeri, Matti å Heikki å saan sku de få svält ihääl. Förr hä sort kara .finns allt för mytji i hitt landä äntå. Men allt ä så modernt t.o.m. straffä: så få si, når tukthusfånga ska få 2 mååna  »sommarledigt» om ååre! Få sii!

 

Bob

Öb på 30-talet

Senast uppdaterad 2005-08-18 12:13
 
 
Top! Top!