www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Kortvanns Mört - tre perioder 30.11.1990
Skrivet av PR-ombudet (alias Edvin Strandén)   
2005-10-20 11:16

Kortvanns Mört – tre perioder

 

Gunnar av Rödsö ådagalade i torsdagens tidning ett posi­tivt intresse för Ab Kortvanns Mört, samtidigt som han blottade stor okunskap i bolagets angelägenheter. Han vill att Joel skall ge ho­nom vederbörliga upplys­ningar. Det är visserligen så, att Joel gjort stora ting för KM, men eftersom under­tecknad är anställd som ed­svuren PR-man ingår det i mina tjänsteåligganden att ge den väderhäftiga informa­tion som frågeställaren be­gär.

Loffe är involverad i Fars Vila och vet just ingenting om KM. Heimer igen har vis­serligen reda på många ting, men blandar han sig i KM blir det säkert mest oreda ef­tersom han inte är aktieäga­re.

Jag måste givetvis fatta mig kort och då kan det inte bli helt uttömmande. De vik­tigaste detaljerna är också hemligstämplade och får inte sippra ut till utomstående.

Ab Kortvanns Mört är ett affärsverk, som drivs enligt lönsamhetsprincipen och på programmet står huvudsakligen förädling och handel med mört. Den personalvårdande verksamheten är dessutom omfattande: i stor utsträckning ett sunt och ädelt kul­turarbete bland folket i bola­gets närmiljö. Vid bolags­stämman som hålles oregel­bundet har varje person full yttranderätt, men i praktiken har det utfallit så, att bolags­män med vidlyftigare trut har gjort sig mera gällande, vil­ket vi funnit vara fullt demo­kratiskt. Fördelningen av driftsbidragets överskott sker enligt aktiestockens storlek hos respektive aktieägare, och lönerna betalas ut enligt behov och värdighet. Det där med värdighet tillmäts stor, ja nästan avgörande, betydel­se vid lönesättningen.

För oss i bolaget är det ing­en överraskning att man på universitetets forskningsan­stalt upptäckt mörten. Vi tycker, att de är ett mannaminne efter sin tid. KM har bedrivit mörtforsknings- och föräd­lingsarbete närapå sedan sek­lets början. På 40- och 50-ta-len frambringades den kända kromosommörten, en flera kvarter lång art och med be­tydande omfång. Det gällde ju den tiden att få fram så god och fet mat som möjligt. Men som alla känner till, svängde trenden och det blev aktuellt med benrangelmat. Både människa och mat skul­le vara möjligast mager. På några år lyckades seminörerna i bolagets laboratorier ta fram hälsomörten.

Personalen i laboratorier­na besitter numera betydande erfarenhet och enorma kun­skaper.

Följande steg blev ädel- el­ler delikatessmörten. Det är denna vara som just nu pro­duceras i bolagets vatten och vidareförädlas i bolagets an­läggningar. Den har en pi­kant kryddsmak beroende på den speciellt submarina vat­tenkvaliteten i vilken den le­ver och växer. Den är inte alls så fadd och smaklös som de fiskar, vilka nödgas leva i salt havsvatten.

Ädelmörten säljs och ex­porteras endast i mindre mängd som färsk råvara. Det mesta förädlas efter fångsten i bolagets fabriksanläggning­ar, men denna del av verk­samheten är jämförelsevis hemlig. Så mycket kan sägas, att förädlingen sker i slutet system. Därför har nyfikna besöksspioner inte heller fått reda på någonting av de hemligstämplade förädlingspro­grammen och utrustningen i övrigt. All produktion är gi­vetvis datoriserad, man töm­mer fångsten i elevatortrumman och sedan kommer de färdigt förpackade produk­terna ut direkt i lagerrummen. En kontinuerlig produktveckling pågår hela ti­den.

Du behöver inte, Gunnar av Rödsö, vara orolig över att vi i KM skulle vara oroliga över en liten konkurrens. En sådan är bara bra. Sedan vi byggde vårt exportflygfält i Kronoby har vi haft en viss svårighet att fylla efterfrågan på världsmarknaden, egentli­gen den enda svårighet vi haft. Vi befruktar vare sig EG-marknaden, Gatt-rundan eller EES-sfären. Vår lagskipningsavdelning med en mycket kunnig jurist som chef har nog löst svårare frå­gor än dessa under årens lopp.

Så undrar du, Bästa Gun­nar, om det kan tänkas bli fu­sion av de två. Nej, det kan det inte. Ett strikt affärsverk som KM kan inte låta sig övertas av Fars Vila som helt och hållet är en ideell stiftel­se. Inte heller ger FV sig åt KM. De kan inte sammangå på lika villkor eftersom de är så olika. Fusionsfrågan dis­kuterades en gång på basen av en promemoria, som KM:s jurist hade uppgjort, men resultatet blev, att man kom ännu längre från var­andra än förut. Båda organi­sationerna är ekonomiskt så starka, att det inte finns or­sak till fusion. Det skulle också bli en alltför stark maktfaktor i samhället med vissa risker för maktbalansen i landsdelen. Så där ytligt sett tycker man att de kunde komplettera varandra: KM kallt affärsmässigt och FV humanistiskt-ideellt.


PR-ombudet (har visar sig vara Edvin Strandén)

Öb 30.11.1990
 
 
Top! Top!