www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
"Summa-Jussi"
Skrivet av Uno Högnäs   
2006-05-12 22:44

"Summa-Jussi"
 
 
Så fort ja hör talas om äin duktian sportar ellder läser i tidninga om Mussolini, minns ja strax "Summa-Jussi", så död för omkring 25 år tibaaka. Int för hä, ätt "eftervärlden" ha hedra onå på naa sätt. Si, int var han ha sorts kaar, så fick potträt siin förstoora ellder djips-bildä siin hängd på vägga. Nej, "Summa-Jussi" var varken sports­man (i nutidsbemärkelse) ellder na sorts diktator. Men — på sätt å vis var an äntå bå däjla. "Summa-Jussis" sportgrejona var spada å kyttlandsgräftå. Å på kyttlandä å ver matboolä ha an högsta maktä jyså äin diktator. Hans rekord i fråga om gräftasä å matlusta ha visa sä vara lika stoppsam så Jaako Nahos velocipedrekorda. Te halldär än i daa.
 
"Summa-Jussi" var äin 180 cm langan finn mä viit håårä jyså torrsiin kuddonas smörä. Han ha smala bäina jyså makaroner å var så pååskbäinå, så böxona ti först nöjtist sånder i knäsviika. Tå "Sum­ma-Jussi" djick, verka an lika "lös i nitninga" som äin oppnöjt Eskil­stuna fällkniv. Han ha vridi opp så mytji stubba å svälld neer så mytji hoffmans dråpona, så an grina jämt, jyså an sku just ha fått äin sats filikon maskur. Hä mest "iögonenfallande" åv sjölva "Sum­ma-Jussi" var — maga hans. Fast kaar i sä själv var sultin å smala jyså äin kontorsfröken, var maga hans jämt stinn å pullista utåt jyså äin fotboll. För — söis ja räj sa' — Jussi ha rekord bå i gräftasä å itasä.
 
"Summa-Jussi" åt 3 kilo flästji, 4 kilo smöra å 42 hålbröö i vikå (enligt äije oppdjifta) förutom päärona å anna maatä. Han åt smörä mä stjäidä, stack tuumä i brööhålä, öppna munnä jyså äin bläckfisk, å tii försvann äin fjändäils bröö jyså "en fjäril bland Libanons cedrar". Om "Summa-Jussi" ha sällskap veer boolä, så smaiska an mä tunga å sa': "Så no hä smöra vara äntå niinkuin poika!" Saan säst Jussi på spishällå å röikt "Härmästä poikia kymmenen", äin sorts papärossa, så låfta jyså an sku ha bränd gambel skooa. I sundasduunä djita Jussi sprätt opp böxmidibandä baktill å  skarv ä  mä stövelräimä. Sii, tå int an gräfta naa på sundaan, så pöjsist maga hans opp som äin luftballong. Men Jussi djita tärrmen ligg i fårståkamarä under sundasduunä, fast å var hur kaalt. Gålsfolttji var rädd, ätt an sku' "stör" täis (deras) nattro. 
 
Namnä siin fick "Summa-Jussi" täråv, ätt an alltiili arbäita på summa. Han sa' åt håssbondä: "Kan int tö se (ge) mä lillan urakka? Tå kräftar ja — faanpesittaa — söis så tuppa (stubbar) luver (flyger)!" — På lördaga sänd "Summa-Jussi" ätt brännviinä från staan. Hälften drack an på sundaan, å resta fick räck ti vikå. Tå Jussi kom ti kyttlandä, föra an brännvinsflaskå 2 kappland framåt bakom äin vidbåskå, djick tibaaka, to i gräftåå sa': "Nå, Jussi! Om tö kräftar ti påskå (busken) få tö äin suup!" Å söjs fick an. Sii, vidbåskå var "målet" för Jussis strävan.
I hä gåålä, tär Jussi arbäita, ha de äin kuddå, så bruka ita klääda. Somt djuura har ju hä fäilä. Hä händ tykelt, ätt Röösid åt opp böxona, lårfordra ellder stjorttona, så pojka ha lagt på stranda, så läng de sima. Äin da var Röösid i sama kyttlandä, tär Jussi gräfta. Han ha lagt liistyttji siin på diksliidä. I liistyckfickona ha an äin cilinder anckarur, eldsticklåda å 70 penni slantta. Tå Jussi ha gräfta äin halv kappland, så sku an tänd på äin papäross å börja skåda ätt liistyttji, men hitta int na' anna än Röösid, så tugga för kära liivä. Jussi kom för säint. Åv pladdje hans finnst int kvar ana bakstroffå. Jussi lär ha skåda läng på Kauhava puukko sin, pröva eddji mä tuumä å tänkt ti slakt. Men han nöjd sä äntå bara mä ti määt Röösid mä åkergåfsstavurä. Å hä ha ju int na anna verkan, än ätt Röösid målkka minder hä kvällda. Sii, anckaruurä satt i bladanbootji.
 
I hä-te' sama kyttlandsliidä bruka å vara vatåfuula (änder). Å äin kvälld lååna Jussi äin mynningsladdarhagelbysså. Men tå int an ha knalla, så fiila an åv äin dynamitknall. Hä passa precis på cilinderpinnä. Jussi slapp på 50 steg när å kröup in i lädå. Söis an smäta till, så flöu häila hana å cilinderpinnä bort. Å hä liinå hårtuppså, så Jussi ha i ännä, å hattä hans niita bysshana fast i lädårööstä. Jussi kom häim utan fuula å var svart i ögona jyså stäikpannå. Han sa' bara: "Hä var noo när. Så hä hört räi från helvetinportista naa sorts linkunkalina".
 
Uno Högnäs

 

Senast uppdaterad 2016-04-17 10:58
 
 
Top! Top!