www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Karleby - tre perioder 14.12.1988
Skrivet av Joel   
2006-04-07 19:15

Karleby – tre perioder 14.12.1988

 

Va skönt att radion är tyst och tevefolket strejkar. Måt­te strejken bestå åtminstone över jul. De är verkligen störande och tidsödande tinges­tar båda två. Men så har ju Sveriges radio så bra tevepro­gram. De kunde väl sympati­strejka där någon månad också.

Men skönt är det inte alls att man överhopas med re­klambroschyrer och katalo­ger i alla tänkbara färger och former i sin postlåda. Tänk er hur varupriserna kunde sän­kas bara denna onödiga re­klam inte skulle svämma över landet. Färgtryck är en dyr produkt. Ibland så står det "köp så sparar du". Och så nämns summor eller procen­ter man sparar genom att kö­pa sådant man inte behöver. Jag tycker att det är under­ligt.

Joo, du Loffe och Fars Vi­la. Jag har lyckats utreda missfallet med FV:s välfor­mulerade skrivelse för publi­cering i Öb. Det har inträffat något som på fackspråk kal­las "olycksfall i arbetet". Dess bättre har ingen skadat sig, men skrivelsen är icke mera till.

Jag föreslår, att du sänder ritningarna och arbetsbe­skrivningarna som berör mil­joninvesteringarna vid Vuojärvilagunen direkt till under­tecknad. Det är mycket vik­tigt att planerna publiceras så att berörda rågrannar och servitutsintressenter får möj­lighet att framföra eventuellt sakliga tillmälen i frågan.

Vi har ingen möjlighet att på något sätt påverka redak­tionen. Den är alltför själv­ständig, men på något sätt måste det väl gå. Det är i alla fall fråga om en stor sak med ett ofantligt nyhetsvärde.

Det måste för övrigt anses som ett klokt beslut att FV:s direktion skrotat planerna på ett vattenkraftverk och gått in för fusionskraftverk i stäl­let. Vi kan givetvis inte avslöja fusionsreaktorns tekniska hemligheter, men för att lug­na allmänheten bör vi väl tala om att ett sådant kraftverk är fullständigt ofarligt.

Medan man i ett traditio­nellt atomkraftverk utvinner kraften genom klyvning av atomkärnor, så utvecklar ett fusionskraftverk en energi genom sammansmältning av dessa kärnor.

Det traditionella atomkraftverket är alltid livsfar­ligt medan fusionskraftver­ket är fullständigt ofarligt. Atomerna till det senare tas, som bekant, från vätet i vatt­net och finns därför i obe­gränsad mängd. Något gift­avfall alstras inte alls. Det där känner ni ju till där i Fars Vila-ledningen, men det kan väl vara bra att lugna ned all­mänheten redan i detta ske­de. Dyrt blir det säkert. Kun­de ni inte kanske med detta projekt idka samarbete med Kortvanns' Mört eftersom detta bolag också är i behov av tilläggsenergi för sina ut­vidgningsplaner?

Jag vet, att det låter som ett hån, att föreslå samarbe­te. Jag är dock övertygad om att båda parterna skulle pro­fitera på ett samarbete i ener­gifrågan. Jag kan gå så långt, att jag kan lova att ställa mi­na krafter till förfogande som medlare när det gäller att göra upp ett samarbets­kontrakt. Tänk på saken!

När man riktigt tänker ef­ter är en klubb som heter Klubbettan ett bra påhitt för mogna människor. Att sam­las sådär i gemytligt sällskap och med trevliga värdinnor passar bra. Pensionärsföre­ningen är givetvis bra för alla hedersmedborgare, men Klubbettan fordrar inte ens pensionärsstatus. Ungdomar som fyllt femtiofem får vara med och pryda upp sällska­pet. Nyttigt och nöjsamt kan man säga.

 

Joel

Öb 14.12.1988 

Senast uppdaterad 2006-04-07 19:17
 
 
Top! Top!