www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Bloodtryck å motorpeeda
Skrivet av Uno Högnäs   
2006-08-15 20:43

Bloodtryck å motorpeeda

 
Folttji talar nö förr tiidä mytji om avmagringskurer å hög blod­tryck. Te fälas ti badoorta å koppartjärnga, å somt lägger spool fätanä ur sä. Men te sku få bå koppa sä, spoola fätanä ur sä å minska blodtryck siin på äin gang bara de sku köp åt sääin gambälan stooran  motorvelocipeed.

Åsikt miin stööder sä på säker grund. Ja ha i fläira års tid be­trakta hä sorts kara, så köör jär ätt väiji mä motorpeeda. Så läng peeda ä ny, ä kara å fiin, röbruuså, fäit å har hög blodtryck, men saan peeda vaal gambel, så får köörara lang nackona å vaal sulttin, bläik å skåånå. Ståndå blööder näsona, ståndå knääda å händrä, jyså de sku ha vaali koppa. Somt läser motorregler, å peedä lig­ger i diitji. Somt kläär jackå å liistyttji åv sä, trampar, skruvar, djeer "suupä" å torkar tändstifta i vår stäikuunä, men peedä säir bara "plott-plott" å strejkar. Äin kaar kom skuutand allt från Sumppå-Jossis i Nädervetil hii ti Åivo mä äin stooran "Cleweland", men han svara int äin ool, tå ja fråga åv onå, vart an sku fara.

Han var grå i öögona jyså äin läirkakå, å böxona ha spruttji bå framtill å bakåpåå. Jär veer ria bröita an motorpeeda påäinräiså, säst neer på plantji å läst i djinå häila Beelzebubs släkttavlå. Hä too ungefär kvart tiim ti räkn opp all titla påöud" å all "små-djävla". Saan spotta an å börja åter skuut. Men förrän han kom ti Linnuspärä, så troor ja, ätt ur honå var spoola så noogat fätanä, så an ha int naa höger blodtryck än äin dyngdövil ellder sikaliskå (ödla).

Hä är int noo mä hä, ätt tömte peeda int vill start, te vill int städi hellder, saan de ha starta. Hä fick äin Perho-bo nogsamt eerfara. Han fick 500 mark i millan på hästkånilä siin å äin gambälan motorpeed, tjööft bensin i staan å börja fara heimåt. Peedä starta bra å djick jyså klockå. Ja, hä djick t.o.m. så bra, så ä städd int, fast an möött äin kuddtropp veer Högsvädi. Äin åxpyll ställt så bräidbäint i väije, söiså ä förr ha viri vaan ti djära. Men hä fick anger sä. — "Bö-ö-u-ä!" sa' pyllä. Va finna sa', förstaar Ni utan vidare. Saan de ha hälsa såste, too Perho-boä pyllä kring nacka, å bååtvå rambla i diitji "under ömsesidiga vördnadsbetygelser", jyså herrskapä pa säij. Men peedä strunta bå i Perho-boä å pyllä. Visserligen stjälft ä mot plantji, men motor djick söiså stäina flöu övi tallskatona. Saan städd ä. Nö too finna aiöö åv pyllä, skrapa hårtappa åv sä åäära ti start. Men nö ha peedä åter leisnast. Å han fick skuut ä 8 km, tills vägaarbeitara laga ä ti gaa.

Tå Perho-boä kom ti Köustbyye, satt svåger hans på trappå i bara lårfoodrä — söis an just ha komi från basstå — å lässt Keski-Pohjanmaa. Han fräista städi, å hä djick oovanli bra. Hante svåger hans ha' iistermaga å hög bloodtryck. Perho-boä fråga ätt äin stånd, om Matt vill fräist köör äin bäta. Matt tyckt "sama se on", å vaalt in­tressera. Han fick lär sä, hur an sku start å städi. Söis kröup Matt på peedä å starta. Hä djick bra, å Matt köört äin kilometer. Tå sku an städi. Si, hä passa int te köör na länger i bara undiklääda! Men om hur an sku ha vridi å knyckt, så vaalt faarttä bara håålare. Ti slut såå an knappt telefonstolppa. Allstans var ungdoomä ut å spasera, tå ä var lördaskvälldä. Men te släft jyså haståt ur varader å sprang på stäinräiså, tå Matt kom. Han var viit i ögona jyså lärttå åv räddå å argona. Faarttä var cirka 90 km. Stjorttå stoo ut från ryddji jyså abborkamba, å tå väiji var ojämn, så täisa ä Mattas iistermaga opp å neer jyså tupphäkå.

Men — allting har äin ända. Väiji djor äin haståan krook. Tär hända int Matt ta' kurvå. Han for djinast å räät djinå planttji, djinå äin par viinbäribåskå, över äin pääråland å mot äin sviintjättbalk. Hä hulld. Men Matt flöu jyså äin torped djinå luftä åå hövå i dynghoopsliidä, söiså ä skvalpa i maga. På sjukhuusä mät de blod­tryck  hans, å hä  lär ha gae neer från  210  ti 170  mm.

 Å Ni förstaar, ätt Perho-boä, så ägd peedä, han ha int tiidä ti få bloodtryck. Sii, hä är bra motion ti skuut tokan kärrå, ti start ä, skruv sånder ä, dje "suupä" å — bannas. Perho-boä sulkna, fick magkatarr, spyyd jyså äin emigrant på Nordsjö, fick kåtta i ljuuska jyså äin borikuddå å vaalt nervös. Ju mäir an skruuva hä té peedä, tess stör ljuudä fick ä, å tess mäir hunda följd bakätt an djinå bya. Hä förarga onå. Han ladda äin gambälan tvåpiipå pistol å köört sakta om Dunkars, tär de ha äin argan hund. Tå hundä rusa på Perho-boä, räckt an fram pistolä. Hundä bäit i piipona jyså varge. Tå tryck an åv båå skåta påäin gang i gapä häas, söiså blåntoppona å röitji kom ut undan rumppå. All förstaar, ätt hä skåtä förvandla hundä ti äin par vinterhandska mä hååråsiidå utåt. —

Tå hä-té peedä ti slut vaalt så iistädå, så int ä djick na, så byytt Perho-boä bort ä mot äin pomppajackå å två sviingris. Te var lät­tare stjööt. Men strax lärt an fäckn å fick bloodtryck.

 

Uno Högnäs

 

 

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad 2016-04-17 10:56
 
 
Top! Top!