www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Om Hannes Heikki ellder "andra tider, andra seder"
Skrivet av Uno Högnäs   
2007-09-18 22:49
 
 Om Hannes Heikki ellder
"andra tider, andra seder"
 
 
Högnäs gubbä var kurrå jär om daan. Han sa: "Noo tror folttji nuförtiidä, ätt allt ska vara bra, å ätt världen ska ha gae framåt på all sätt. Men i fråga om ungdoomä å ungdomsliivä ha ä åtminstone gae tibaaka. För siir Ni! Förr i världen kund flickona å pojka älsk varader ritti oskrymta. Te lååssa int na jyså nöförtiidä. 
 
Ja, hä är ritti söisså ä vill slåå maga hans sånder, tå an tänker åpåå, hur ungdoomä åbäkar sä nöförtiidä. Int kan ju te vara i lag, så är sir ut för naa hellder. Om de räi ska skratt, så djiter munnä vridas ätt na nyan styl, söis de ha siit aader djära före. Fint ska ä vara! Tärmen kund int hellder förra flicka säj "pissmöurä" iyså ä häiter på Nädervetil-svensk. Hon sa': "Voj, så stooran kasta-vatten-myra!"
 
Nöförtiidä spaserar de å gar i armkrook å sitär på åkerräina. Förr i världen fälast pojka å skåda ätt flickona på lördagskvällda å tärmä jämt. Å ja tröst sväri åpåå, ätt de var väl så ordentle så nö!"
 
"Kanstji Ni berättar om äin räiså!" sa' ja.
 
Gubbä tygnd hårtare "blåå-pojka" i piipå, hosta å sa': "Noo djor ja å Hannis Heikki mang rooli räiså. Men innan ja berättar äin åv döm, så ska ja ta äin lillan överblick på Heikkis släkttavla. Han var äin roolian smackå." — Jär to gubbä äin paus å knacka pära ur piipå mot hörntannä, förrän an börja.
 
"Heikki var heim från Hannis, söiså namnä säjr. Pappa hans kalla de ti "Vindögå-Matt", för ätt an skåda åkors. Grömm var an ti ita. Å småpojka sa', ätt tå an åt, så skåda äina öga i surmjölks-stoopä å anna öga på bröstandji undi taatji. Broorä hans bruka fäälas å knugg tjärngas rygga. Men gubba var leid onå. Sii, te pååsto, ätt an ståndå knugga å knappra på häsorts ruuma, så int var na fäilä hellder. — Söis ni hör, så int var Heikki åv na hög stånd, men hä var i Amerika, så han vaalt ti kaar.
 
Hä var stor uppståndelse, tå Heikki kom från Amerika. Hä hörsa, ätt an sku vara rik. Å fiin var an å stor tjäfta ha an, fast an bröut på finsk. På äin bibelförklaring sa' äin åv vår bys tjärnga åt Heikki: "Hör du Heikki! Tö, så ha räist å fäälast så mytji. Såå du han vår Kalle tii i Amerika na?"
 
Heikki skåda högmodit på tjärndji, brösta sä, stack tuma i arm­håla på blomera liistyttji siin å sa': "Vell! No såå ja honå. Han var hampuus tär i Nyork kun ja for."
 
—"Söötasti!" sa tjärndji. "Va i guss namn säir du nö! Ha han sluppi ti hä, han så int kund varken läsa ellder skriv!" —
 
Men Heikki var bra byskamrat, bara an djick onå ti lags å leet an vara så stor an villd.
 
Äin lördagskväll, äin grannan månstjinskvälld, knugga ja å Heikki åv ti Viitaves å skåda ätt flickona. På väje djick allt bra, tills vi kom ti Puuroniemi. Tär var sänkvattnä på ååge. Å Heikki, så ha filtstövla, börja sväri. För tå iissåra fastna åkring filta hans, så börja de liikn toko-tee stor örfiila, så finna pa kall ti "papinleukoja". Å tung vaalt de, så an klamsa jyså äin elefant.
 
Nå häte sku int ha verka så mytji, om int ä sku ha stjeed na värr. I Gåsjärv tååge ha ä driiva såmytji snöö, så vi djita kliv över åkergåålä. Hur vi nu kländjist, så räiv Heikki böxbakdäilä siin ritti ill. Slimbrona hängd jyså stjärtpennona. Men ti all lycka rååka an ha' skonåålä å trå i mysså, å ja kåra ihop ä, så bra ja såå i måånstiinä.
 
Tå vi kom fram, fråga ja åv Heikki, hokan flickå an sku ha akord mä. Heikki brysta sä å sa': "Ska int ja tå få "para" hokan ja vill ha!" — Hä var int na svårt för oss ti slipp in, saan flickona såå, vöm vi var. Vi satt å fundera äin stånd mä flickona, tills Heikkis filtstövla bör­ja tiin opp. Tå sa ja saktat åt Heikki: "Laga nu, så du slipper å ligg å får stövla diin å törkas!" — Heikki too rååda för goo å fråga först åv Kajsa, om han får lömn ti nattä. Men han fick bäitå (av bet = nej). Saan fråga an åv Fia å — bäitt. Tå såå Heikki ut, jyså an sku ha fåe sä mä äin skåånåan kluutå mot näsa. Han slängd handska på boolä, så å flaiska å kappla åv ut.
 
Fast ja sjölv säjr ä, så ha inte ja na svårt ti få kvartteerä. Ja lömna så läng, så folttji börja stig opp på sundasmornä. Sii, ja sku ha firi förr! Men ni veit, hur ä pa vara ti ta stjuulå undan kalvä. Hä vill int gaa, söis så int kalvä föl mä. Söis var ä, tå ja sku lömn Kajsa. 
 
Tå ja vaalt färdi ti fara, så hitta int ja Heikki nanstans. Ja sökt i stuga undi booli, undi sändji, i rååge å t.o.m. på uunä. Int knäck å int knys. Tå minst ja, ätt ja hört na gaa på skulla 3 tiidä på nattä. Ja ströuk åv på skulla. Å tii låå  Heikki i blindkamarä mitt i sprätt kalld vinträ i äin rätåan säng i lag mä gambel liiärva, liibindona, tjäråstjuulona å gambel skooa. Han ha röö ögona jyså äin mört å toko groopa undi ögona, så hönsa sku ha kuna värp i döm. Tå ja fick onå på fööträ, så yrra an så jyså äin mitjilsmässtjyckling å sa': "U-u-u-uh! Jossi, hitt hä var äin pirun paska räisu!"
 
 
Uno Högnäs


Senast uppdaterad 2016-04-17 11:49
 
 
Top! Top!