www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Om tullfråågå, laaga vår, tjeenstemännä m.m.
Skrivet av Uno Högnäs   
2011-02-15 09:22
 
Om tullfråågå, laaga vår, tjeenstemännä  m.m.
 
 
Jäär om daan kom äin gubb pedand från staan. Han städd veer grindä vår, torka sväittä åv hövå siin å ur knallä siin å vaar när te exploder åv värmanä å argona. Pedrindji ha tri gang gae sånder på väije. —
 
"Hä sku tåla kåma regnä", sa' ja. — "Ja, väl hä", sa gubbä. "Men va nytta djär hä åt tä, om hä regnar ellder sniier? Ja djissar, ätt tö int har na mäir joolä, än va tjärndji diin har i bloomburka." — "Om int ja har no joolä, så har ni böndre jo så mytji mäir, å han djiter jo tänk på allas bästa", sa' ja.
 
Gubbä sto äin stånd å fundera, saan spotta an på väije, så ä damba, smätta knallä på fliinskalla siin, så ä braka å sa: "Vöm f—n tänker på böndres bästa? Fräistå säj hä! Ti får arbeit, så vädåtappä hänger döm ur böxbackdäilä jaså hararumppå. Å allt va de får löös far ti utstjylldrä, påsadyndjå, kaffe å sockrä. Hä räcker assit ti klääda å maatä. No tror ti nö, ätt allt ska vara bra, saan di fick höjd tulla, men hä ä misstag. Tulla ska sänkas på säädä å mat­varå, men höjas dubbelt på biila, grammofoona å radioapparata, annos ä häila tullfrågå jöså ti  slå skåånä ur äina  nava  i anna."
 
"Hä kan no händ, ätt ni har räät", sa ja. "Men hä ä mang sort anna så sku behöv ändras." — "Int ä hä så mang sort", sa' gubbä. "Bara di sku säli hälften laaga vår ti utlandä, klubb hälften tjeenste­männä å inföör dödsstraffä, så sku allt vaal bra." —
 
"Så-så, så-så! Int kan ja goodkänn bara hälften åv va ni säjr, sa' ja. "Ti säli bort äindäil laaga å inför dödsstraffä, hä har ni räät i, men ti klubb tjeenstemännä, hä har no siin sidona. Siir ni! Hä kund gaa tå, jöså mä förra gubbes hönsgåålä. Han klubba tuppa, så ä sku gaa minder maatä, å byrja sjölv tråda höönona mä spiiskvastä. Men han fick åv 35 höönå bara 10 stjinnägg om daan, så no var han tvungen ti köp tuppa i ställä. No har tjeenstemännä siin oppdjift i  samhällä.  Int dåger vöm  så  helst ti  stjööt täis arbäitä.  Hä  djiter ni förstaa, fast ni sku ha tarmkanaalä i hövå!" — — "Nå int ska dö vaal arg", sa gubbä. "Men no djiter tö säj, ätt ä finns mang sorts onödå inrättninga å tjeensta i världen. Jaså å häté domstoolä i Geneve, så ska låås määr ti laga fred i världen. Hä liknar äin spinntalkå, tär all tjärnga gapar i munnä på varader, doppar mytji, men spinnder assit. Amerika pyyta i talko, England karda opp ullä, men karda så valkå kårdninga, så int naan kan spinn döm. Frankrike ha firi åv mä trähärvona, å nö vill de ha Tyskland ti betal talkådoppasä. Hä är precis jöså Maja-Lisas-Jossis, Maja-Lisas spinntalkå. Han borde lägg döm allihoopa  i  äin  kanon å  skuut döm  mot rullharvå." —
 
"Hä låter no sant, va ni säjr, men hä té domstoolä ä jo int i vår landä", sa' ja. — "Va ä hä na stjillna, vann ä fins, men hä visar hur onödå foltji ä finns, så ska betalas å födas åv böndrä. Jöså å tömté "flygande polisen i Helsingfors". Ja ha tyckt ätt "flygande" gråstjinna å "flygande" hunda i Ostindien ha viri rooli; men "flygande" polisa, hä låter djävlåari än allt anna. Jöså polisa int sku händ djära, va de har ti djära, fast de fäälas gaand." — "Siir ni!" sa' ja. "Hä ä så brååt på all områda, så ni int ritti händar föli mää. Förr räckt ä 9 måna bakätt djäsbå, förrän brudä fick båån. No räcker int ä bara 6 måna å 5 måna, så fåsii, når vi får "flygande" barnmooskona, nö tå utvecklingstiidä ha vaali så stäckå! Få sii!"
 
 
Uno Högnäs
 

 

Senast uppdaterad 2016-04-17 11:43
 
 
Top! Top!